"Kytras pilosopas" Kristijonas Donelaitis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kytras pilosopas" Kristijonas Donelaitis
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2000, t. 38 (1), p. 91-98
Keywords:
LT
Demokritas; Graikų filosofija; Herakleitas (Heraklitas; Heraclitus); Kristijonas Donelaitis; Literatūra; Sąsajos; Visa ir Niekas.
EN
"All" and "Nothing"; Democritus; Greek philosophy; Heraclites; Interactions; Kristijonas Donelaitis; Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama K. Donelaičio laiško ištrauka, stengiantis atskleisti K. Donelaičio santykį su antikos kultūra. Teigiama, kad Liudvikas Rėza pirmojo „Metų“ leidimo įžangoje įdėjo eiliuoto K.Donelaičio laiško dvidešimties eilučių ištrauką, pažymėdamas, kad šis tekstas yra paguodos laiškas giminaičiui ir bičiuliui, Zaumarų amstrotui G.A. Donelaičiui, mirus jo žmonai. Autorė aptaria Herakleito filosofijos ir poetikos principus, jo amžininkų požiūrį į Herakleito idėjas ir lygina K. Donelaičio tekstą su Herakleito idėjomis. Konstatuojama, kad su Herakleitu K. Donelaičio laišką sieja ne tik filosofo vardo paminėjimas paskutinėje eilutėje. Pažymima, kad K. Donelaičio tekste irgi pabrėžiama nuolatinė kaita. Poetas pradeda nuo nepaliaujamo laiko bėgimo. Pažymima, kad visas kontrastiškų išgyvenimų akcentavimo kupinas eilėraštis labai hėrakleitiškas, nes, Herakleito nuomone, pasaulis sudėtas iš priešiškų jėgų ir tendencijų, priešybių kova yra kiekvieno daikto ir reiškinio esmė. Autorė pažymi, kad nieko neturėtų stebinti tai, kad K. Donelaitis žinojo pagrindinius graikų filosofų teiginius ir legendas apie juos. Jos manymu, K. Donelaitis buvo skaitęs Aristotelį, Plutarchą, Lukrecijų ir vėlesnius juos citavusius autorius jau vien dėl to, kad baigė Karaliaučiaus universitetą, kuriame neabejotinai turėjo su jais susipažinti. Autorė mano, kad iš jos nagrinėto laiško ištraukos analizės galima daryti išvadą, kad nėra teisūs autoriai, teigiantys, jog K. Donelaitis visiškai nepažinojo antikos, o K. Donelaitis laikytinas dideliu XVIII a. šviesuoliu.

ENThe article analyses an extract from a letter written by Kristijonas Donelaitis in an effort to reveal Donelaitis’ with the ancient culture. It is claimed that Ludwig Rhesa included a twenty-line extract from Donelaitis’ letter in the introduction to the first edition of “Metai” (“The Seasons”), noting that that text was a letter of consolation to a relative and friend, G. A. Donelaitis, Amtsrat of Sommerau, upon the death of his wife. The author discusses the principles of Heraclitus’ philosophy and poetics, the attitude of his contemporaries to Heraclitus ideas’ and compares Donelaitis’ text with Heraclitus’ ideas. It is stated that the Donelaitis’ letter is associated with Heraclitus not only by the mentioning of the philosopher’s name in the last line. It is noted that continuous change is also emphasised in Donelaitis’ text. The poet begins with the inexorable flight of time. It is noted that the poem, all full of the emphasis of contrasting experiences, is very pro-Heraclitus because, in the opinion of Heraclitus, the world is made of hostile forces and trends, and the struggle of opposites is the essence of each object and phenomenon. The author points out that it should be no surprise that Donelaitis knew the basic statements of Greek philosophers and legends about them. In her opinion, Donelaitis read Aristotle, Plutarch, Lucretius and authors who consequently cited them if for no other reason than because he had graduated from the University of Königsberg, where he had definitely had to familiarise himself with them. The author believes that it can be concluded from the analysis of the letter extract studied by her that those authors who claim that Donelaitis was absolutely unfamiliar with ancient culture and that Donelaitis should be considered rather a great man of education of the eighteenth century are not right.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Kristijonas Donelaitis ir Antika / Dalia Dilytė-Staškevičienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 252 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36745
Updated:
2018-12-17 10:46:41
Metrics:
Views: 16    Downloads: 15
Export: