Prokuratūra Konstitucinio Teismo nutarimuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prokuratūra Konstitucinio Teismo nutarimuose
Summary / Abstract:

LTPranešime kalbama ne vien tik apie prokuratūros, bet ir apie prokurorų instituto interpretavimą Konstitucinio Teismo (toliau – KT) nutarimuose. Autorius KT jurisprudencijoje išskiria 12 nutarimų, kuriuose buvo nagrinėjami su prokuratūros ar prokurorų institutu susiję klausimai bei formuojama konstitucinė doktrina. Atkreipiamas dėmesys, jog didžioji KT doktrinos dėl prokuratūros, prokurorų statuso dalis buvo formuojama remiantis ankstesne Konstitucijos 118 straipsnio redakcija, kurioje nebuvo vartojama prokuratūros sąvoka. Prokuratūros institucija įtvirtinta tik įsigaliojus 2003 m. kovo 20 d. Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymui, kuriuo taipogi įtvirtintas ir kitoks nei iki tol prokurorų konstitucinis statusas, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro pareigybė ir kt. Visgi pabrėžiama, jog tik KT, kaip įgaliojimus aiškinti Konstituciją turinti institucija, gali konstatuoti, kad ankstesnių Konstitucijos nuostatų pagrindu suformuluota doktrina remtis negalima – tik KT gali nurodyti ir doktrinos taikymo mastą. Pranešime nagrinėjamas konkrečias KT doktrinos dėl prokurorų, prokuratūros instituto nuostatas autorius suskirsto į tris grupes: pirmoji apima nuostatas dėl prokurorų, prokuratūros vietos valdžių sistemoje ir prokurorų santykį su kitomis valdžiomis; antroji – nuostatas, apibrėžiančias tam tikrus prokurorų statuso ir jų funkcijų aspektus; galiausiai nagrinėjamos nuostatos dėl prokurorų skyrimo ir atleidimo. [Iš leidinio]

ENThe report focuses on the interpretation not only of the prosecution agency, but also of the institute of prosecutors in the rulings of the Constitutional Court (hereinafter - CC). The author notes 12 rulings in the jurisprudence of the CC that dealt with the issues related to the institute of the prosecution agency or prosecutors and formulated the constitutional doctrine. It is noteworthy that most of the CC doctrine on the status of the prosecution agency and prosecutors was reformed according to the earlier wording of Article 118 of the Constitution which contained no concept of the prosecution agency. The institution of prosecution agency was established only after the coming into force of the Law Amending Article 118 of the Constitution on 20 March 2003 that established a different constitutional status of prosecutors than before, the position of the Prosecutor General of the Republic of Lithuania, etc. It is emphasised that the CC, as the institution with powers to interpret the Constitution, can rule that no reliance should be made on the doctrine formed under the earlier provisions of the Constitution—only the CC can define the scope of application of the doctrine. The author groups the specific findings of the CC in respect of the institute of prosecutors and the prosecution agency under consideration in this report into three blocks: the first covers the stipulations on the position of prosecutors and the prosecution agency within the system of local authorities and the relationship of prosecutors with other powers; the second includes the stipulations defining certain aspects of the status and functions of prosecutors; and, finally, stipulations on the appointment and removal of prosecutors from office are analysed.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3656
Updated:
2013-04-28 15:55:54
Metrics:
Views: 15
Export: