Praktinis mokymas verslo praktinio mokymo firmoje - specialistų rengimo kokybės prielaida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praktinis mokymas verslo praktinio mokymo firmoje - specialistų rengimo kokybės prielaida
Alternative Title:
Practical training in business practice firm - the presumption for specialists' training quality
Keywords:
LT
Gebėjimai; Išsilavinimo kokybė; Praktiniai įgūdžiai; Praktiniai įgūdžiai, gebėjimai; Principinės rekomendacijos; Profesinės kompetencijos; Verslumas; Šiuolaikinis veiklos pasaulis.
EN
Business training; Contemporary world of work and entrepreneurship; Enterprise; Modern world; Practical skills; Practical skills, abilities; Pricipal rekomendations; Principled recommendations; Profesional competences; Professional competencies; Professional excellence; Quality of education; Training quality.
Summary / Abstract:

LTProfesinis rengimas yra neatsiejama Lietuvos švietimo sistemos dalis, o aukštasis mokslas kolegijose turi dvejopą misiją - parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, orientuotą praktinei veiklai. Straipsnyje pateikiami reikalavimai išsilavinimo kokybės požiūriu ir studentų profesinių kompetencijų formavimo ypatumai aukštojo mokslo sistemoje. Siekiant įvertinti studentų profesinių kompetencijų formavimo galimybes pagal tris kompetencijų grupes, atliktas empirinis tyrimas, kurio metu apklausti Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentai. Tyrimas atskleidė, kad mokymas verslo praktinio mokymo firmoje yra tinkama forma profesinių kompetencijų formavimui, sudaro galimybes ugdyti tris svarbiausias kompetencijų sritis, teikia naudą specialistų rengimo kokybei bei leidžia nustatyti studentų įgyjamų profesinių kompetencijų lygį (trūkumą). [Iš leidinio]

ENProfessional training is not abstracted the Lithuanian education system's part as higher education college type has of two kinds of mission - to train high qualification specialist orientated to practical activity. In the article the requirements for education quality and students' professional competencies formation peculiarities in higher education are given. Seeking to evaluate students' professional competencies formation opportunities according to three competencies groups, the empirical research was accomplished. Kaunas college Tauragė department students were surveyed. The research revealed that training in the business practice firm is appropriate form of professional competencies formation, also gives opportunity to educate three significant competencies fields, gives benefit to specialists training quality and allows determining students' gained professional competencies level (lack). [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36379
Updated:
2017-05-04 15:41:13
Metrics:
Views: 1
Export: