What is and isn't indigenous to Lithuanian culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What is and isn't indigenous to Lithuanian culture
In the Journal:
Lituanus. 2006, vol. 52, no. 1, p. 66-79
Keywords:
LT
lietuvių kultūra; lotyniškoji kultūra; lenkų kultūra; nacionalinis identitetas.
EN
Lithuanian culture; Latin culture; Polish culture; national identity.
Summary / Abstract:

LTKultūra, kaip vertybių sistema, yra istoriškai kintantis reiškinys, todėl istoriškai kinta ir kiekvienos visuomenės savaimingai išugdytų ir iš šalies perimtų vertybių santykis. Istoriškai originalumą lemia ne vertybių kilmė, o sugebėjimas jomis originaliai pasinaudoti ir kurti naujas vertybes. Vidurio Europos šalių tautinė kultūra susiklostė lotyniškosios raštijos pagrindu perteikiamo antikos kultūrinio fenomeno pagrindu, išugdant savo kalbos raštijos, savimonės, mokyklinių institucijų, visuomeninės paskirties meninės išraiškos ir mokslinio mąstymo vertybių sistemą. Tokiu keliu ėjo ir Lietuva, bet šis procesas išsiskyrė tuo, kad jos valstybėje gyventojų daugumą sudarė gudai, turėję savo raštiją, kuria didele dalimi lietuviai naudojosi greta įsisavinamos lotyniškosios. Labiausiai viską komplikavo tai, kad Lietuva vėlavo ir jai viską teko įsisavinti pagreitintai recipuojant didele apimtimi, užtrunkant savaimingam savųjų fenomenų išsiugdymui. Viso to pasekoje sugebėta pasiekti kaimynams prilygstantį bajorų tautinės savimonės ir jos veikiamo mąstymo lygį, bet lietuvių kalba buvo išstumta iš tokį lygį atitinkančio visuomeninio gyvenimo. Šitoks istorinis paveldas, vis dėlto, vėliau nesutrukdė susikurti lietuvių nacijai. [Iš leidinio]

ENCulture, as a system of values, is a historically changing phenomenon, therefore the relation of values, nurtured by each society and those intercepted from outside also undergoes historical changes. Historically the originality is determined not by the origin of values, but rather by the ability to use them and develop new values in an original way. The national culture of the middle European countries came into existence on the basis of the culture phenomenon of the antiquity, passed on the basis of Latin writing, by nurturing the own system of the language, writing, self-perception, educational institutions, and the values of artistic expression of a social purpose and scientific thinking. This was the path followed by Lithuania, however, the process distinguished itself by the fact that the majority of inhabitants in the country were Byelorussians, who had their own writing, which was also to a great extent used by Lithuanians apart from their own Latin. The most complicating aspect was that Lithuania was late and everything had to be absorbed by the way of accelerated reception of large volumes, thus the natural nurturing of the own phenomena was delayed. As the consequence the level of national self-perception of the nobility and the thinking, influenced by such self-perception, equal to that of the neighbours was reached, however, the Lithuanian language was expulsed from the social life, compliant to such level. Nevertheless such historical heritage was not an obstacle for creation of the Lithuanian nation.

ISSN:
0024-5089
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3609
Updated:
2013-04-28 15:55:11
Metrics:
Views: 32
Export: