Internetiniai sporto ir politikos straipsnių komentuotojų slapyvardžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internetiniai sporto ir politikos straipsnių komentuotojų slapyvardžiai
Alternative Title:
Internet nicknames of the authors of the comments of sports and political articles
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2011, 84, p. 230-239
Keywords:
LT
Internetinis slapyvardis; Komentaro žanras; Elektroninis diskursas.
EN
Internet nickname; Genre of comments; Electronic discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama, kaip įsivardija internetinių komentarų rašytojai, reaguojantys į elektroninėje erdvėje pasirodžiusius straipsnius. Mėginama atskleisti slapyvardžių radimosi motyvus ir apžvelgiami jų vartojimo ypatumai. Analizei pasirinkti internetinių sporto ir politikos straipsnių komentarai, rinkti iš interneto svetainės www.lrytas.lt. Tiriamąją medžiagą sudaro 1000 komentuotojų vardų ir jų funkcinių atitikmenų. Apie trečdalį surinktos medžiagos sudaro komentuotojų slapyvardžių funkciniai atitikmenys, kurie suvoktini kaip internetinio straipsnio komentaro dalis – antraštė, teksto pradžia, nuomonės išreiškimas, adresato nurodymas, bereikšmių ženklų ir raidžių samplaika. Iš jų ryškėja komentuotojo tikslai: noras replikuoti ir reikšti požiūrį į straipsnyje ar kituose komentaruose išsakytas mintis. Apibendrinant pasakytina, kad slapyvardis yra reikšminga komentaro žanro dalis, atspindinti komentuotojo saviraišką. Tikrųjų slapyvardžių svetainėje www.lrytas.lt pasitaikė gerokai mažiau (44 proc.) nei jų funkcinių atitikmenų. Dažniausiai komentuotojai slapyvardžiams naudoja asmenvardžius ar precedentinius vardus, nusako tautybę, kilmės ar gyvenamąją vietą. Tai, kad nemažai slapyvardžių susiję su konkretaus straipsnio tema, rodo, jog jie kuriami spontaniškai, atsižvelgus į situaciją, kitus komentarus. Grafinių priemonių parinkimas, rašybos taisyklių laužymas, stilistinio efekto paieškos neįprastomis kalbinės raiškos priemonėmis rodo, kad nemažai daliai komentuotojų svarbu slapyvardžio išraiškingumas ir originalumas, nuo kurio priklauso internetinio bendravimo sėkmė.

ENThe paper discusses the internet nicknames that the authors of comments on the electronic medium articles assume. It attempts to reveal the motives of choosing particular nicknames and gives an overview of the peculiarities of their usage. The analysis focuses on the comments of sports and political articles from www.lrytas.lt. The research material contains 1000 commentators’ names and their functional equivalents. One-third of the collected material consists of the functional equivalents of commentators’ nicknames, which are perceived as part of the comment on an internet article – the title, beginning of text, expressing an opinion, addressee’s reference, a combination of meaningless signs and letters. They indicate the commentator’s aims: a wish to reply and give an opinion with regard to the thoughts expressed in the article or other comments. A nickname is a significant part of the comment genre, which reflects the commentator’s self-expression. The number of true nicknames was smaller (44%) than the number of functional equivalents in www.lrytas.lt. Commentators mainly use personal names or precedent names, make use of nationality, place of origin or living to coin nicknames. The fact that many nicknames are related to the topic of a specific article shows that they are coined spontaneously, with regard to the situation and other comments. The choice of graphics, violation of orthography rules, the search for a stylistic effect by unusual means of linguistic expression show that a large part of commentators care about the expressiveness and originality of the nickname, which is a factor of internet communication success.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36002
Updated:
2018-12-17 13:09:52
Metrics:
Views: 15    Downloads: 10
Export: