Kalbinės veiklos rūšių tarpusavio integracijos variantų ir jų mokymo metodikos efektyvumo eksperimentas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbinės veiklos rūšių tarpusavio integracijos variantų ir jų mokymo metodikos efektyvumo eksperimentas
Keywords:
LT
Aspektinis mokymas; Eksperimentinė ir kontrolinė grupė; Eksperimentinis mokymas; Kalbinė veikla ir integracija; Mokėjimai ir įgūdžiai; Mokomoji kontrolė.
EN
Effectiveness of teaching; Experimental teaching; Language activity and integration.
Summary / Abstract:

LTKalba yra sistema, ir jai, kaip ir kiekvienai sistemai, būdingas kalbinis perteklius. Reikėtų išskirti pagrindinius kalbos dalykus, kuriuos išmokus galima būtų sudaryti pagrindą tolesniam kalbos studijavimui savarankiškai. Logiška būtų atsisakyti nuo kalbos, kaip sistemos, mokymo ir pereiti prie jos aktualizacijos – kalbinės veiklos. Tai ir sudaro šiame straipsnyje nagrinėjamos problemos aktualumą. Tam reikėtų nustatyti kiekvienos kalbinės veiklos rūšies laiko santykį su kitomis kalbinės veiklos rūšimis, jų koreliacijos dinamiką mokymo metu. Parengtos ir aprobuotos praktinio darbo rekomendacijos turėtų teigiamai įtakoti mokymo efektyvumą. Pagrindinis užsienio kalbos mokymo reikalavimas techninio profilio aukštojoje mokykloje yra gebėjimų ugdymas skaityti ir suprasti originaliąją specialybės literatūrą ir reikšti savo mintis specialybės bei buitine tematika. Straipsnyje pateikiami eksperimentinio tyrimo duomenys, apimantys kalbinės veiklos rūšių optimalios tarpusavio sąveikos problemas mokymo metu. Tiriant šią problemą 2002-2003 m. VGTU buvo atlikti du eksperimentai. Remiantis eksperimentų rezultatais, daroma išvada, kad pakeitus pratybų struktūrą, sudėtį ir mokomąją metodiką, teikiant prioritetus kalbinei veiklai, atsisakius aspektinio kalbų mokymo metodikos sudaromos palankios sąlygos mokymosi efektyvumui kelti.Reikšminiai žodžiai: Aspektinis mokymas; Kalbinė veikla ir integracija; Mokėjimai ir įgūdžiai; Eksperimentinis mokymas; Mokomoji kontrolė; Mokymosi motyvacija; Eksperimentinė ir kontrolinė grupė; Mokymo efektyvumas; Experimental teaching; Language activity and integration; Effectiveness of teaching.

ENLanguage is a system, and, as every system, it characterizes with linguistic surplus. One should distinguish the main subjects of the language, upon learning of which he could be able to form a basis for further self-sufficient studies of the language. It would be logical to refuse teaching the language as a system and transit to actualization of the language, i. e. to the linguistic activities, which forms the relevance of the problem, examined in the article. For the said purpose one should establish the relation between the time of each type of linguistic activities with other types of linguistic activities as well as the dynamics of their correlation during teaching. The prepared and approved practical activities recommendations should have a positive influence on the efficiency of teaching. The main requirement, pertaining to teaching of a foreign language in a technical higher educational institution is development of abilities to read and comprehend the original specialty literature and express one’s ideas on the specialty and everyday subjects. The article presents the data of the experimental study, covering the problems of the optimum interaction of the types of linguistic activities during teaching. For the purpose of examination of the problem two experiments were performed at Vilnius Gediminas Technical University in 2002-2003. Referring to the results of the experiments the conclusion is made that upon change of the structure and composition of the exercise and the teaching methodology when providing priorities to the linguistic activities, as well as upon the refusal of the methodology of the aspect-based language teaching, favourable conditions are made for raising the efficiency of learning.

ISBN:
9986472911
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3592
Updated:
2013-04-28 15:54:55
Metrics:
Views: 20
Export: