Dviratininkių specialųjį parengtumą sąlygojantys veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviratininkių specialųjį parengtumą sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Factors of special preparedness in cyclists
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 1 (47), p. 57-62
Keywords:
LT
Dviratininkes; Dviratininkės; Koreliaciniai ryšiai; Specialusis galingumas; Standartizavimas.
EN
Correlation; Cyclists; Special performance; Standardization.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - nustatyti dviratininkių įvairių požymių sąsają su specialiuoju anaerobiniu alaktatiniu glikolitiniu galingumu. 2006 metais ištirta 30 Lietuvos rinktinės ir jos pamainos dviratininkių. Nustatyti pagrindiniai fizinio išsivystymo rodikliai: ūgis, kūno masė, raumenų masė, parankesnės plaštakos jėga. Tirtas vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG), psichomotorinės reakcijos laikas (PRL), judesių dažnis (JD) per 10 s. Nustatytas Rufjė indeksas ir specialusis anaerobinis alaktatinis galingumas dirbant veloergometru 10 s trukmės darbą, taip pat specialusis anaerobinis alaktatinis gliko litinis galingumas dirbant veloergometru 30 s trukmės darbą (Skernevičius irkt, 2004). Sąsajai tarp įvairių dviratininkių požymių nustatyti taikytas Pirsono tiesinės koreliacijos metodas. Ryšio patikimumas ir reikšmingumas buvo vertinamas pagal koreliacijos koeficientą (r). Laikyta, kad p <0,05, kai r = 0,35-0,45, p <0,01, kai r = 0,46-0,56, p <0,001, kai r = 0,57 ir daugiau Kad būtų galima išskirtinius sportininkių duomenis palyginti tarpusavyje ir su aritmetiniais vidurkiais, rodikliai standartizuoti ir sudaryti normalizuotų rodiklių profiliai. Tyrimas parodė, kad dviratininkių anaerobinį alaktatinį ir mišrų anaerobinį alaktatinį glikolitinį absoliutų specialųjį galingumą sąlygoja raumenų masė. Tai leidžia daryti prielaidą, kad norint padidinti specialųjį anaerobinį alaktatinį glikolitinį galingumą tikslinga specialiais fiziniais krūviais didinti specialiųjų raumenų masę. Šie tyrimų duomenys patvirtina ankstesnių jaunųjų 15-17 metų dviratininkių tyrimų rezultatus, kad dviratininkių raumenų masės sąsaja su VRSG ir AARG yra stipri. Tokie ryšiai pastebėti tiriant ir kitų sporto šakų atstovus.VRSG, AARG, 10 s ir 30 s specialaus darbo galingumo rodikliai tarpusavyje turi patikimą sąsają, visi šie rodikliai taip pat turi ryšį su raumenų mase. Tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad dviratininkių gebėjimą rungtyniauti skirtingose rungtyse labiausiai lemia genetiniai veiksniai, o ypač greitųjų ir lėtųjų skaidulų santykis raumenyse. VRSG rodikliai šį santykį netiesioginiu būdu parodo, todėl šis testas galėtų padėti dviratininkėms pasirinkti specializaciją. PRL ir JD per 10 s rodikliai su dviratininkių specialiuoju anaerobiniu alaktatiniu ir mišriu anaerobiniu alaktatiniu glikolitiniu galingumu funkcinio ryšio neturi. Sie testai gali apibūdinti centrinės nervų sistemos būklę, o ne raumenų galingumą. [Iš leidinio]

ENThe aim of the work was to find a correlation among various features and special anaerobic alactic glycolytic capacity in cyclists. In 2006,30 girls from the Lithuanian national cycling team and its reserve were examined. The main indices of physical development, such as height, body mass, muscular mass, leading hand force were measured. Investigation included single muscular contraction power (SMCP), anaerobic alactic muscular power (AAMP), psychomotor response time (PRT). 10-s movement frequency (MF). The Roufier index and special anaerobic alactic power on a veloergometer, as well as special anaerobic alactic glycolytic power in a 30-s veloergometer test were established (Skernevicius et al., 2004). Pearson's linear correlation method was applied to find a correlation among various features of the cyclists. The reliability and significance of a correlation were evaluated according to the correlation coefficient (r), p<0.05, r = 0.35-0.45; p<0.01, r = 0.46-0.56; p<0.001, r = 0.57 and more. To compare the experimental features of the cyclists among themselves and with the mathematical means, the indices were standardized, and profiles of normalized indices were compiled. The study showed that muscular mass was a decisive factor determining the anaerobic alactic and a combined anaerobic alactic glycolytic absolute special capacity. This fact implies that special anaerobic alactic glycolytic capacity may be increased by applying special physical loads to increase the mass of specific muscles.These data confirmed also data of previous studies in junior cyclists (girls aged 15-17 years) (Vilkas, Dadeliene, 2004). A correlation of muscular mass with SMCP and AAMP was strong. Such correlation was found also in athletes from other sport disciplines (Peciukoniene, Dadeliene, 2003; Платонов, 2004). SMCP, AAMP, 10-s and 30-s special performance indices were closely related among themselves and with muscular mass. The results suggest that the ability of cyclists to perform in various events is strongly predetermined by genetic factors and particularly by a rapid and slow fibres ratio in the muscles. This correlation is reliably reflected by SMCP indices (Bosco et al., 1983). The test could be useful in selecting cyclists' specialization. The PRT and 10-s MF indices showed no functional ties with special anaerobic alactic and combined anerobic alactic glycolytic capacity. These tests may reflect the CNS condition, but not muscular power. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Didelio meistriškumo treko dviratininkių fizinio išsivystymo ir fizinių galių rodiklių kaita keturmečiu olimpiniu ciklu ir jų tarpusavio sąsaja / Linas Tubelis, Antanas Jakimavičius, Algirdas Raslanas, Rūta Dadelienė, Kazys Milašius. Sporto mokslas. 2009, Nr. 2, p. 12-17.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35914
Updated:
2021-02-02 19:02:44
Metrics:
Views: 5
Export: