Loyalty, dissent, and betrayal : modern Lithuania and East-Central European moral imagination

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Loyalty, dissent, and betrayal: modern Lithuania and East-Central European moral imagination
Publication Data:
Amsterdam : Rodopi, 2005.
Pages:
177 p
Contents:
Preface / Zygmunt Bаuman — Acknowledgments — Introduction — On the Boundary of Two Worlds: Lithuanian Philosophy in the Twentieth Century — The Central/East European Concept of Culture — Philosophy of Culture and the Search for Identity — The Withdrawal and Return of Lithuanian Philosophy — The Second Voice of Lithuanian Culture — The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches for Three Moral Biographies — Vytautas Kavolis: Liberalism and the Politics of Critical Self-Discovery — Aleksandras Shtromas: Liberal Conservatism and the Politics of Dissent — Tomas Venclova: Ethical Universalism and the Politics of Dialogue — Vytautas Kavolis: Toward a Polylogue of Civilizations — Vytautas Kavolis's Concept of Civilization — Criticism, Tolerance, and Openness: Toward a Postmodern Nationalism — Scholarship of the Twenty-First Century — Shtromas vs. Venclova: Loyalty, Dissent, and Betrayal in the Liberal-Nationalistic Moral Imagination — Loyalty and Dissent — Betrayal and Insensitivity — Juozas Girnius: Loyalty, Dissent, and Betrayal in the Conservative-Nationalistic Moral Imagination — Nationalism and Patriotism — National Philosophy or a Set of National Stereotypes? — Idealism and the Spring of Life — Forms of Faithfulness to the Nation: Loyalty and Dissent — Imagology, Populism, and Treason — The Ambiguous Person and the Ambivalence o f Modern Life — Imagology — Populism — The Scandal that Divided the Nation — Ordinary Paksism — Notes — Bibliography — Index.
Keywords:
LT
Nyderlandai (Netherlands); Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojamos moderniosios Lietuvos politinio ir moralinio jautrumo formos – konservatyvus ir liberalus nacionalizmas, lojalumo ir išdavystės sampratos viešajame diskurse ir filosofinėje mintyje, kitamanystės ir protesto formos sovietinėje ir nūdienos Lietuvoje. Ši knyga tęsia daugelį kitos to paties autoriaus knygos Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai teminių bei probleminių gijų. Analizuojamos trijų liberalių lietuvių mąstytojų ir socialinių kritikų Vytauto Kavolio, Aleksandro Štromo ir Tomo Venclovos intelektualinės bei moralinės biografijos, sykiu jos lyginamos su konservatyvių XX amžiaus lietuvių mąstytojų Antano Maceinos ir Juozo Girniaus (kuriam skirtas knygos skyrius) sąmoningumo trajektorijomis. Pirmajame knygos skyriuje apžvelgiama moderniosios lietuvių filosofijos raida – nuo ikikarinės Lietuvos ir pokario išeivijos filosofinės minties sklaidos iki akivaizdaus akademinės filosofijos atgijimo sovietinėje Lietuvoje XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Paskutinysis knygos skyrius skirtas dabartinės Lietuvos politikos analizei, ypač atkreipiant dėmesį į populizmo stiprėjimą ir demokratinės politikos krizę. Ši knyga, išleista tarptautinės akademinės leidyklos Editions Rodopi, B. V. (Amsterdamas, Nyderlandai) knygų serijoje iš Baltijos studijų, apibūdintina kaip pastanga pavaizduoti Lietuvos moderniąsias dramas ir istorines pamokas bei transformacijas per politinių idėjų, viešųjų debatų ir teorinės minties sklaidą XX amžiuje. [Iš leidinio]

ENThe book analyses forms of political and moral sensitivity of modern Lithuania – conservative and liberal nationalism, concepts of loyalty and betrayal in the public discourse and philosophical thought and forms of dissent and protest in the Soviet and modern Lithuania. This book continues many thematic and problem threads started in the book by the same author Identity and Freedom: Three Intellectual Portraits. It analyses intellectual and moral biographies of three liberal Lithuanian thinkers and social critics Vytautas Kavolis, Aleksandras Štromas and Tomas Venclova and compares them with consciousness trajectories of conservative Lithuanian thinkers of the 20th century Antanas Maceina and Juozas Girnius (to whom a chapter in the book is dedicated). The first chapter of the book gives an overview of evolution of the modern Lithuanian philosophy – from pre-war Lithuania and dissemination of the philosophical thought of the post-war emigrants to the obvious rebirth of academic philosophy in the Soviet Lithuania in the 1970s. The last chapter of the book is dedicated to analysis of the current Lithuanian politics with special focus on strengthening populism and crisis of democratic policies. The book published by the international academic publisher Editions Rodopi, B.V. (Amsterdam, Netherlands) in the series of books in Baltic studies can be described as an attempt to depict modern Lithuanian dramas and historical lessons and transformations through dissemination of political ideas, public debates and theoretical thought in the 20th century.

ISBN:
9042017279
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3582
Updated:
2022-06-25 22:38:12
Metrics:
Views: 29
Export: