Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2011, t. 64/65, p. 180-188
Keywords:
LT
Laurynas Ivinskis; Žodynas.
EN
Laurynas Ivinskis; Dictionary.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama žymaus liaudies švietėjo, pedagogo ir garsiųjų kalendorių („metskaitlių“) autoriaus Lauryno Ivinskio (1811-1881) lenkų-lietuvių kalbų rankraštinio žodyno publikacija, parengta Onos Kažukauskaitės. Leidinio turinį, be „Pagarsenės“ (t.y. pratarmės), sudaro du straipsniai, vienas – parengėjos, kitas – lenkų kalbininkės Małgorzatos Kilar, skyrelis „Rankraščio parengimo principai“, Ivinskio vartotų sutrumpinimų sąrašas, perrašytas žodyno tekstas su vienur kitur įspausta atskiro puslapio ar jo dalies skaitmenine faksimile ir kompaktiniu disku. Kažukauskaitės įvadinio straipsnio pradžioje rašoma apie leksikografines žodyno autoriaus tendencijas, toliau – apie išlikusią žodyno dalį (jos sandarą, lenkiškų žodžių registro šaltinį, lietuviškų žodžių rašybą, tarminį pagrindą, žodyno leksiką. Straipsnio autorė laikosi tradicinės nuomonės, kad žodyne atsispindi Ivinskio gimtosios žemaičių dūnininkų patarmės ypatybės, bet jos nuosekliai neišlaikytos, dažnu atveju pakeistos aukštaitybėmis. Nemažai vietos skirta lietuviškos žodyno leksikos charakteristikai; išskirta didelė deminutyvinių daiktavardžių gausa ir įvairovė, rašoma apie naujadarų kūrybą, leksikos šaltinius, minimas nemažas pluoštas naujadarų, perimtų iš Sirvydo žodyno. Lenkų lingvistės Małgorzatos Kilar straipsnyje aptariamos žodyne fiksuotos Lietuvos lenkų kalbos ypatybės, ypač leksinės. Iš pradžios straipsnyje rašoma apie žodyno lenkiškosios dalies rašybą bei su ja susijusius fonetikos bei morfologijos bruožus, toliau – apie žodžių darybos dalykus, o po jų apie leksiką, ypač regionalizmus.

ENThe review discusses a publication of a Polish-Lithuanian manuscript dictionary by Laurynas Ivinskis (1811–1881), a prominent folk educator, teacher and author of famous calendars. This publication was compiled by Ona Kažukauskaitė. The content of the publication consists of “Pagarsenė” [Preface], two articles – the one by compiler and the other by Polish linguist Małgorzata Kilar, section “Principles for Preparing the Manuscript”, a list of abbreviations used by Ivinskis, a transcribed text of the dictionary with digital facsimiles and CDs of a separate page or its part in some places. The Kažukauskaitė’s introductory article begins with the dictionary author’s lexicographical tendencies. The article then discusses the remaining part of the dictionary (its structure, the source of the register of Polish words, orthography of Lithuanian words, the dialectal basis and the dictionary’s lexis). The author of the article holds a traditional view that the dictionary reflects peculiarities of Ivinskis’ native Southern Samogitian (Dūnininkai) subdialect, but they are not consistently preserved – they are replaced by words of the Aukštaitian dialect in many cases. The article also focuses on the characterisation of Lithuanian lexis in the dictionary, highlights a great abundance and variety of diminutive nouns, looks at the composition of neologisms and sources of lexis, and mentions a number of neologisms taken from Sirvydas’ dictionary. The article Kilar discusses peculiarities, especially lexical ones, of the Polish language in Lithuania that are indicated in the dictionary. The article begins with the orthography of the dictionary’s Polish part and related phonetic and morphological features. It then examines word formation issues and lexis, in particular regionalisms.

ISSN:
1648-4444
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35802
Updated:
2018-12-17 13:09:42
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: