Mokesčių mokėtojo patikrinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių mokėtojo patikrinimas
Alternative Title:
Audit of tax payer
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 38 (30), p. 111-121
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestiniai teisiniai santykiai, kylantys atliekant mokestinį patikrinimą bei esminiai teisės aktų pakeitimai šiuo klausimu. Šiuo metu nėra vieno teisės akto, kuriame būtų apibrėžtos atliekant mokestinį patikrinimą dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos. Kai kurios šios teisės iš tikrųjų egzistuoja, tačiau nereglamentuotos apskritai, todėl tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui dažnai kyla klausimas, ką jis gali ir nuo kokių veiksmų turėtų susilaikyti konkrečiomis aplinkybėmis. Šio straipsnio tikslas – nustatyti ir aptarti teisės aktuose reglamentuotas ir nereglamentuotas mokestinių teisinių santykių dalyvių teises bei pareigas mokestinio patikrinimo metu. Praktinės mokestinių patikrinimų analizės pagrindu straipsnyje pateikiama pasiūlymų dėl mokestinių teisinių santykių dalyvių teisinio statuso reglamentavimo. Taip pat aktuali problema yra ta, kad itin specifinės mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos kyla priklausomai nuo mokestinio patikrinimo rūšies, todėl straipsnyje analizuojamos mokesčių mokėtojų patikrinimų rūšys, aptariami procesinių dokumentų įforminant patikrinimo rezultatus reikalavimai, išdėstomi mokestinių patikrinimų planavimo prioritetai, įvardijami mokesčių mokėtojai, priskirtini didesnės rizikos mokesčių mokėtojų grupei. Analizuojamas pasirengimo mokestiniam patikrinimui procesas, dėstomi patikrinimo pratęsimo atvejai. Aptariamos sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo rūšys.Mokestinių patikrinimų atlikimo tvarką pakankamai išsamiai reglamentuoja šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, tačiau nė vienas jų nenustato mokestinio patikrinimo, kaip procesinio reiškinio, ribų. Klausimas, kada laikyti, kad mokestinis patikrinimas prasidėjo ir kada jis baigėsi, natsakytas, todėl straipsnyje nustatomos mokestinio patikrinimo ribos. Dažnai mokesčių mokėtojams kyla klausimas, ar mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu taikydamas mokesčio išieškojimo užtikrinimo priemones nepažeidžia jo konstitucinės teisės į turto neliečiamybę, todėl straipsnyje analizuojama Mokesčių administravimo įstatymo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir tarptautiniams teisės aktams. Straipsnis parengtas analizuojant bei apibendrinant įvairių teisės šakų, šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nuostatas, Lietuvos ir užsienio autorių publikacijas, susijusias su analizuojamais klausimais. [Iš leidinio]

ENThe paper gives an analysis of tax-legal relations between a taxpayer and tax administrator, arising during the tax inspection, as well as essential amendments to legal acts on the said issue. This paper is aimed to identify and discuss the rights and duties of participants of the tax-legal relations, regulated and not regulated in legal acts during the tax inspection. On the basis of practical analysis of tax inspections and the survey conducted, the paper presents proposals concerning the regulation of the legal status of the participants of tax-legal relations. The types of taxpayers inspections are analyzed, the requirements, set for the execution of inspection results as process documents, are discussed, priorities in the planning of tax inspections are stated, and taxpayers, attributed to group of taxpayers of increased risk, are listed. The procedure of preparation for tax inspection is analyzed, the cases of continued inspection are stated. Types of decisions concerning the approval of inspection acts are discussed. The limits of tax inspection are determined. The conformity of the Law on Tax administration with the Constitution of the Republic of Lithuania and international legal acts is analyzed. The paper has been prepared upon analyzing and generalizing the provisions of the laws and legislative acts currently valid in Lithuania in various branches of law, publications by Lithuanian and foreign authors, relevant to the issues under analysis. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35736
Updated:
2018-12-17 11:14:17
Metrics:
Views: 71
Export: