Lietuvių statybos (inžinerijos) batalionai 1943-1944 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių statybos (inžinerijos) batalionai 1943-1944 m
In the Journal:
Karo archyvas. 2000, 16, p. 229-307
Keywords:
LT
"visos Lietuvos" atstovų konferencija; Karinė veikla vokiečių Šiaurės fronto armijų užnugaryje; Lietuvių administracijos laikysena; Lietuvių kariniai daliniai; Lietuvių pogrindžio laikysena; Lietuvių statybos (inžinerijos) batalionai; Mobilizacija; Nacių okupacija; Pabėgimai; SS legiono kūrimas; Vokiečių okupacija.
EN
A "whole of Lithuania" members conference; Desertions; German occupation; Lithuanian armed units; Lithuanian building (engineering) battalions; Military activity in the rear of the German North Front armies; Mobilization; Nazi occupation; The attitude of the Lithuanian administration; The attitude of the Lithuanian underground; The buildup of SS legion.
Summary / Abstract:

LT1943 m. pavasarį nacių Vokietijos okupuotos Lietuvos visuomenei pasipriešinus SS lietuvių legiono steigimui, nacių okupantai atsisakė planų kurti SS kariuomenės dalinius, oficialiai deklaravo ir stengėsi realizuoti nuostatą imti Lietuvos vyrus tik darbams kariuomenėje ir Vokietijos reiche. Po SS legiono boikoto svarbiausias okupantų siekis buvo lietuvių statybos (Litauische Bauabteilung) batalionus formuoti vermachto sudėtyje darbams pafrontėje. Straipsnio tikslas – remiantis įvairiais šaltiniais, kritiškai juos analizuojant ir vertinant, nušviesti lietuvių statybos (inžinerijos) batalionų kūrimosi Lietuvoje 1943 m. istorines aplinkybes, veiklos pobūdį rytuose, jų karių likimą ir kitus su batalionų istorija susijusius klausimus, pažvelgti į šių karinių dalinių istoriją kaip į atskirą lietuviškų karinių formuočių, dalyvavusių Vokietijos – SSRS kare, istorijos puslapį. Batalionai formuoti daugiausia priverstinėmis ar pusiau priverstinėmis priemonėmis. 1943 m. suformuoti ir pasiųsti į vokiečių Šiaurės fronto armijų užnugarį 5 lietuvių statybos batalionai, juose buvo apie 2,5–3 tūkst. vyrų. Svarbiausia šių batalionų veiklos sritis – karinių įtvirtinimų statyba, gynybinių rajonų ir fronto linijų besitraukiančiai vokiečių armijai įtvirtinimo darbai. Batalionai dirbo Lugos, Narvos, Pskovo, Polocko, Breslavlio, Daugpilio apylinkėse. Darbo rajonuose lietuvių kariai 1944 m. susidūrė su išplėtusiais veiklą sovietiniais partizanais, dalyvavo antipartizaniškose akcijose. Kariai nedalyvavo represinėse baudžiamosiose akcijose prieš civilius gyventojus. Batalionuose vyravo antivokiškos nuotaikos. Visi lietuvių statybos batalionai 1944 m. išformuoti, jų kariai pateko į vokiečių statybos dalinius, įvairias lietuviškas karines formuotes. Nuo 1943 m. vidurio Lietuvos gyventojai daugiausia imti tik darbams Vokietijos karo pramonėje.

ENAfter Nazi-occupied Lithuanians opposed formation of SS Lithuanian legion in spring 1943, Nazi occupants refused establishing SS army units, officially declared a promise to recruit Lithuanian men for works in the army and German Reich only and tried to keep it. After the SS legion boycott, the main goal of the occupants was formation of Lithuanian building battalions within the Wehrmacht for works in the front-line area. Based on critical analysis and assessment of various sources, the article aims at shedding light on historical situation of the formation of Lithuanian building units in 1943, in Lithuania, their activities in the East, fates of their soldiers and other matters related with the history of the units, treating the history of these units as a separate page of history of the Lithuanian military formations of the then time. Formation of units was mainly coercive and semi coercive. In 1943, five Lithuanian building battalions of 2.5-3 thousand men were formed and sent to the rear of the Northern front German armies. The main activity of the latter units was construction of military fortifications, fortification of defensive districts and front lines for retreating German army. Unis worked in the districts of Luga, Narva, Pskov, Polotsk, Wroclaw, Daugavpils. In the work districts, in 1944 Lithuanian soldiers encountered Soviet partisans who expanded their activities, took part in anti-partisan actions. Soldiers were not involved in repressive criminal actions against civilians. Anti-German mood prevailed in the units. All Lithuanian building battalions were dismissed in 1944, their soldiers were moved to German building units, various Lithuanian military formations. From mid-1943, Lithuanian citizens were taken mainly for works in the German war industry.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35631
Updated:
2018-12-17 10:46:11
Metrics:
Views: 41    Downloads: 10
Export: