Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Lechiada : imitacijos šaltiniai ir epinė tradicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Lechiada: imitacijos šaltiniai ir epinė tradicija
Alternative Title:
Mathias Casimirus Sarbievijus' Lechias: search for the sources and epical tradition
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2005, t. 47 (3), p. 81-91
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Konfliktas: Bartoszewiczius prieš Balinskį, Balinskis prieš Bartoszewiczių — „Jau ima švisti mūsų istorijos moksle“ — Post scriptum, arba Keletas šio rašinio išvadų — Mažoji portretų galerija: Mykolas Balinskis; Julianas Bartoszewiczius; Kazimieras Buinickis; Ambroży'jus Grabowskis; Mykolas Grabovskis; Adomas Honorijus Kirkoras; Juozapas Ignotas Kraševskis; Józefas Kremeris; Wacławas Aleksanderis Maciejowskis; Mikalojus Malinovskis; Teodoras Narbutas; Antanas Edvardas Odinecas; Aleksandras Pšezdzeckis; Anicetas Renjė; Vladislovas Sirokomlė (Liudvikas Kondratavičius); Andrius Sniadeckis; Jonas Sniadeckis; Dominykas Šulcas; Aleksandras Tišinskis; Eustachijus Tiškevičius; Tadas Volianskis; Kazimierzas Władysławas Wojcickis — Šaltiniai — Literatūra — Santrumpų sąrašas — Michał Baliński: walka o Historię? Streszczenie — Michał Baliński: a Fight for History? Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Lenkų literatūra / Polish literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama M. K. Sarbievijaus poema Lechiada, kurios yra išlikęs ir publikuotas tik IX knygos fragmentas (327 eilutės). Siekiama aiškintis, kokiais šaltiniais rėmėsi Sarbievijus, rašydamas poemą, kuo sekė, kokių tikslų siekė. Straipsnyje atpasakojamas išlikusios poemos dalies turinys. Kūrinio pavadinimas Lechiada akivaizdžiai nukreipia prie antikinių poemų: Homero Iliados, Vergilijaus Eneidos. Jų pagrindu Renesanso epochoje buvo sukurta nemažai poemų, skirtų atskirų Europos tautų istorijai, jų herojams ir žygiams įamžinti. Pavadinimas Lechiada leidžia manyti, kad Sarbievijus ketino pavaizduoti legendinį lenkų valstybės kūrėją Lechą ir svarbiausius Lenkijos istorijos įvykius. Pats Sarbievijus poemos turinio niekur nėra aptaręs. Lechiados struktūra ir turinys atskleidžia keletą akivaizdžių imitacijos šaltinių. Sarbievijus remiasi antikinių poemų (ypač Eneidos) suformuota tradicija – pasirinkdamas poemos pavadinimą, pateikdamas gausių aliuzijų į antikinę mitologiją, vartodamas antikinių poemų topiką. Kai kurie tyrinėtojai tarp Lechiados šaltinių nurodo Italijos renesanso poeto Torquato Tasso (1544-1595) epinę poemą Išvaduotoji Jeruzalė. Išlikusiam Lechiados fragmente aiškiai matyti, kad Sarbievijus jame panaudojo Tasso poemos „magiškuosius“ motyvus – burtus, stebuklus, kerėjimus. Poemoje matoma Renesanso poemų įtaka, kai antikinių poemų loci communes buvo papildoma naujųjų laikų realijomis; taip pat Baroko poetikos ir estetikos atspindžiai, kai įsivyravo tuo metu būdingos, netikėtumais, persikūnijimais, paradoksais bei antitezėmis paremtos žodinės raiškos formos.Reikšminiai žodžiai: Literatūra (lotynų); Antika; Barokas; Literatūra; Epas.

ENThe article discusses M. K. Sarbievijus’ poem Lechiada with only the IX Fragment of the Book (327 lines) remaining and published. The article seeks to clarify what kind of sources Sarbievijus referred to, whom he followed and what kind of aims he pursued. The article retells the contents of the preserved part of the poem. The title of the work – Lechiada – evidently directs the reader to such antique poems as Homer’s Iliada and Vergilius’ Eneida. In the Renaissance, a number of poems commemorating the history of European nations, their heroes and deeds were created on the foundation of ancient poems. The name Lechiada testifies that Sarbievijus intended to portray a legendary Polish state creator Lech and the most significant events of Polish history. The structure and contents of Lechiada reveal several evident imitation sources. Sarbievijus refers to the tradition of ancient poems (especially that of Eneida) – the choice of the name of the poem, numerous allusions to ancient mythology, and use of the topics of ancient poems. Researchers also indicate the epic poem Liberated Jerusalem by Italian Renaissance poet Torquato Tasso (1544-1595) as a source for Lechiada. The preserved Lechiada fragment evidences that Sarbievijus used the magical motifs of Tasso’s poem in it. The influence of Renaisssance poems when the loci communes of ancient poems were supplemented with realia of the new era is also felt in the poem. Reflections of Baroque poetics and aesthetics can also be observed with the means of expression based on unexpectedness, personifications, paradoxes and antithesis.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3563
Updated:
2021-01-05 19:21:39
Metrics:
Views: 33    Downloads: 12
Export: