Postmoderni lyties subjekto transgresija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmoderni lyties subjekto transgresija
Alternative Title:
Postmodern transgression of gender subject
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2008, Nr. 5, p. 112-128
Keywords:
LT
Esencializmas; Esencializmo teorijos; Feminizmas; Homofobija; Homoseksualumas; Kultūra; Kvyrų judėjimas; Kūrybinės industrijos; Lyties subjektas; Lytis; Lytiškumas; Postmodernizmas; Prigimtis; Seksualumas; Subjekto transgresija; Tradicinė visuomenė; Transgresija.
EN
Creative Industries; Culture; Essentialism; Feminism; Gender; Homophobia; Homosexuality; Natura; Postmodernity; Queer movement; Sexuality; Subject of Gender; Subject transgression; Theories of essetialism; Traditional society; Transgression.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plėtojama esencializmo ir hegemoninių lyties diskursų kritika; aptariami nauji lyties subjekto modeliai, kvyrų ir postkvyrų idėjos bei kūrybinių industrijų įtaka transgresyvios lyties genezei. Kiekviena iš esencializmo formų ne tik apibrėžia žmogaus ir visuomenės saviraiškos galimybes, bet ir nurodo iš anksto nulemtą netobulumą, stoką, negebėjimą, neįgalumą, kuris vėliau tarnauja įvairioms diskriminacijų ar ksenofobijų praktikoms, skatina atskirties grupių formavimą. Šiandien sociokultūrinį esencializmą pakeičia subjekto formavimo(si) teorijos, sąmoninga subjekto transgresija. Pabėgimą nuo diskursyvių normatyvų aptaria postkvyrų teorijos, kurios kalba apie nuolatinę lyties ir seksualinio identiteto slinktį, kismą. Kūrybinės industrijos, kurios daugiau vadovaujasi laisvos rinkos principais, o ne tradicijomis ir kultūros paveldu, kuria parankią šiuolaikinę aplinką įvairovės saviraiškai ir subjekto transgresijai. Šiandien lyties neapibrėžtumas, seksualumo mutacijos laikomi individo raidos, jo savikūros dalimi. Postmoderni vartotojų visuomenė daugiausia diskutuoja tik radikalizacijos lygį ir reiškinio paplitimo mastą. XXI amžius paženklintas postkvyrų idėja. Ji maksimalizuoja postruktūrinę lyties viziją, lyčių transgresiją bei transgendrinę įvairovę. Postkvyrai yra heteroseksualios kultūros industrijos transformacijų rezultatas. Postkvyrų atsiradimas yra ir mados reikalas, ir reikalavimas dar didesnės transgresyvumo laisvės, neapibrėžtumo, kaip pamatinio žmogaus pasirinkimų šaltinio, įteisinimo.

ENThe paper develops criticism of essentialism and hegemonic gender discourses; discusses new gender subject models, queer and post-queer ideas and the influence of creative industries on the genesis of gender transgression. Each of essentialism forms not only defines self-expression possibilities of an individual and society, but also indicates pre-determined imperfection, lack, incapacity, disability, which subsequently serves for various discrimination or xenophobic practices and promotes the formation of exclusion groups. Today sociocultural essentialism is replaced by subject formation theories, conscious subject transgression. An escape from discursive normative standards is discussed by post-queer theories that talk about a constant shift and transformation of gender and sexual identity. Creative industries that follow free market principles rather than traditions and cultural heritage create a favourable modern environment for the self-expression of diversity and subject transgression. Today gender indeterminacy and sexuality mutations are considered to be part of an individual’s development and his self-creation. Post-modern consumer society mainly discusses only the level of radicalization and the scope of spread of this phenomenon. The 21st c. has been marked by the post-queer idea. It maximalises the post-structural gender vision, gender transgression and trans-gender diversity. Post-queer is the result of transformations of heterosexual cultural industry. Emergence of post-queer is both an issue of trend and the requirement for the legitimation of a greater freedom of transgression and indeterminacy as the underlying source of human choices.

ISSN:
1822-1114
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35462
Updated:
2018-12-17 12:23:28
Metrics:
Views: 16    Downloads: 13
Export: