Geschichtliche, sagenhafte und mythologische Hintergründe in J. Bobrowskis lyrik

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Geschichtliche, sagenhafte und mythologische Hintergründe in J. Bobrowskis lyrik
Alternative Title:
Istoriniai, legendiniai ir mitologiniai elementai J. Bobrovskio lyrikoje
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2000, t. 42 (4), p. 67-74
Keywords:
LT
Johanesas Bobrovskis; Johannes Bobrowsks; Lietuviška tematika; Lietuviški įvaizdžiai; Lietuvių ir vokiečių literatūrų ryšiai; Lietuvos istorija; Mitas; Semantinė analizė.
EN
History of Lihuania; Johanes Bobrowski; Johannes Bobrowski; Lithuanian and German Litersature; Lithuanian images; Lithuanian thema; Myth; Relations; Semantic analysis.
Summary / Abstract:

LTLiteratūros moksle ir kritikoje yra nemažai straipsnių, aptariančių vokiečių rašytojo J. Bobrovskio ryšius su lietuviškumu ir Lietuva, tyrinėjančių lietuviškus motyvus jo kūryboje. Šio straipsnio tikslas – atskleisti dar mažai ištirtą J. Bobrovskio lietuviškos tematikos aspektą, būtent – labai savitą istorinių faktų poetinį vaizdavimą, jų interpretaciją ir funkciją šio autoriaus lyrikoje. Iš J. Bobrovskio eilėraščių, kupinų lietuvių mitologijos simbolių ir tautosakos motyvų, Lietuvos krašto bei gamtos vaizdų, išsiskiria tokie, kuriuose paminima viena arba kita Lietuvos istorinė asmenybė, primenamas vienas arba kitas konkretus istorinis faktas. Tai nėra klasikinis ar realistinis faktų vaizdavimas arba jų emocinis perteikimas baladei būdinga forma. Dažniausiai idiliško gamtovaizdžio fone iškylantys Lietuvos istorijos vaizdai arba vardai nėra įterpti į jokį istorinį kontekstą, jie egzistuoja daugiau kaip užuominos, kaip simboliai, turintys tam tikrą prasmę ir padedantys išryškinti autoriaus poetinę koncepciją. Eilėraščio „Vilnius“ analizė ir kiti pateikti pavyzdžiai atskleidžia, kaip poetas, remdamasis baltų mitologinių simbolių reikšme, kurią jis savo kūryboje dažnai transformuoja (pvz., ne tik žmones, bet ir miestus identifikuodamas su medžiais), išreiškia savo santykį su istorija ir laiku. Straipsnyje aptariama, kokią estetinę funkciją J. Bobrovskio poetinėje kūryboje atlieka tokios konkrečios istorinės asmenybės kaip Gediminas, Lizdeika, Mickevičius, kokią simbolinę reikšmę įgyja Rambyno kalnas. [Iš leidinio]

ENThere are many articles of literary science and criticism discussing the relationship of German writer Johannes Bobrowski with the Lithuanian identity and Lithuania, and exploring Lithuanian motifs in his works. The aim of this paper is to reveal a scarcely analysed aspect of the Lithuanian topic in Bobrowski’s works, namely a very distinctive poetic depiction of historical facts, their interpretation and function in the author’s lyrics. Among Bobrowski’s poems, full of Lithuanian mythological symbols and folklore motifs, Lithuanian landscape and nature scenery, those that mention any Lithuanian historical personality or remind of a specific historical fact are more highlighted. It is not a classical or realistic depiction of facts or their emotional conveyance in the form of a ballad. Lithuanian historical images or names, which most frequently emerge in the background of an idyllic landscape, are not included in any historical context; they exist more as hints, as symbols which have a certain meaning and help to point out the author’s poetic conception. The analysis of the poem “Vilnius” and other examples reveal how the poet, basing on the meaning of Baltic mythological symbols, which he often transforms in his creation (e.g., by identifying both people and cities with trees), expresses his relationship with history and time. The paper discusses what aesthetic function such concrete historical personalities like Gediminas, Lizdeika, Mickevičius perform in Bobrowski’s poetical works, and what symbolical meaning is attributed to Rambynas Hill.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35444
Updated:
2018-12-17 10:46:05
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: