Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jų atitikties vertinimas darnaus vystymosi principams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jų atitikties vertinimas darnaus vystymosi principams
Alternative Title:
Special municipal programs on public health promotion and their assessment in conformity with principles of sustainable development
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2011, t. 1, Nr. 5, p. 64-75
Keywords:
LT
Darnaus vystymosi principai; Programos; Vertinimas; Visuomenės sveikata.
EN
Assesment; Assessment; Principles of sustainable development; Programmes; Public health.
Summary / Abstract:

LTSveikata laikoma esminiu žmogaus gerovės komponentu, žmogaus teise, globaliu visuomenės gėriu bei yra svarbi socialiniam teisingumui užtikrinti. Visuminis požiūris į visuomenės sveikatą rodo glaudžias sąsajas su darnaus vystymosi koncepcija ir principais. Daugiakomponentis poveikis į sveikatą reikalauja kombinuotų, tarpsektorinių ir koordinuotų veiksmų. Šiuolaikinė sveikatos priežiūros koncepcija labai didelį dėmesį ir vaidmenį skiria socialinių partnerių ir visuomenės įtraukimui į su sveikata susijusių klausimų sprendimą, ypač vietos (savivaldybių) lygmeniu. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa yra pagrindinis savivaldybių visuomenės sveikatos programų, kurių pagrindinė paskirtis – įgyvendinant įvairias sveikatinimo priemones bei kuriant saugią aplinką, gerinti savivaldybių gyventojų sveikatą, rengimo ir įgyvendinimo finansavimo šaltinis. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų atitiktį darnaus vystymosi principams, teoriniu ir taikomuoju aspektu, naudojantis kokybiniais (teksto analizės ir sintezės) bei kiekybiniais tyrimo metodais.Pristatomi rezultatai, gauti analizuojant Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, kaip pagrindinį savivaldybių visuomenės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo šaltinį, sąrangą pagal ir jos atitiktį šiems darna vystymosi principams: pagrindinių teisių rėmimo ir apsaugos principui; strategijos integravimo principui; vienodų sąlygų visų kartų ir tos pačios kartos atstovams sudarymo principui; įmonių ir socialinių partnerių dalyvavimo principui; piliečių dalyvavimo principui; atviros ir demokratinės visuomenės principui bei atsakomybės („teršėjas moka“) principui. Taip pat pristatomi rezultatai apie savivaldybių pradedamas taikyti darnaus vystymosi principų nuostatas planuojant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąsias programas. [Iš leidinio]

ENHealth as a fundamental component of human well-being, human rights and global public good and is important to ensure social justice. A holistic approach to public health shows a close relationship with the concept and principles of sustainable development. Multi-component impacts on the health demands requires of the combined, cross-sectoral and coordinated actions. The modern concept of health addresses a high priority to social partners and public involvement in health-related issues, especially at the local level. A special Municipal program on public health promotion is a major local public health program, whose main purpose is the implementation of various measures of health and a safe environment, to improve the local population's health, development and implementation of the funding source. The article presents a study, which aim is to assess special Municipal programme on public health promotion in compliance with the principles of sustainable development from the perspective of theoretical and applied science, using the qualitative and quantitative research methods. There was made conclusions, that the special Municipal programme on public health promotion, as a major funding source for the development and implementation the Municipal public health programmes, in accordance with its setup complies with a number of the principles of the sustainable development such as promotion and protection of fundamental right, policy integration, solidarity within and between generations, involvement of businesses and social partners, involvement of citizens, open and democratic society and make polluters pay […]. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35420
Updated:
2018-12-17 13:09:27
Metrics:
Views: 68    Downloads: 2
Export: