Interethnic relations and the acculturation of the non-titular population in Estonia and Lithuania: a sociopsychological perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interethnic relations and the acculturation of the non-titular population in Estonia and Lithuania: a sociopsychological perspective
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2004, 2003, p. 51-76
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi empirinio socialinio psichologinio tyrimo, kurio metu analizuoti tarpetniniai santykiai Lietuvoje ir Estijoje, rezultatai. Tyrimas buvo atliktas 1996 metais Lietuvos ir Estijos sostinėse tarp žmonių priklausančių savo šalyse etninei daugumai bei rusų mažumai. Šis tyrimas yra dalis didesnio tarptautinio projekto „Demokratizacija ir etninis pasaulis: etnopolitinės krizės reguliavimo modeliai“, kurio pagrindinis tikslas – analizuoti socialinį psichologinį tarpetninių santykių diskursą, įvertinti jo santykį su viešu etnopolitiniu diskursu.Šioje publikacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas akultūracijai ir diskurso elementams, susijusiems su nenominalių populiacijų adaptacija prie besikeičiančio jų visuomenių konteksto politinių ekonominių reformų ir demokratizacijos metu. Pateikiami tyrimų metu gauti identiteto specifikos rezultatai, su akultūracija susiję savo ir kitos etninės grupės stereotipai, socializacijos klausimai, kalbos, kaip atskiriančio barjero problemos, socialinis atstumas ir etninės įtampos tarpetniniuose santykiuose, tam tikri etninių grupių teisių suvaržymai. Atskirai apibūdinami tam tikri tarpusavio suvokimo skirtumai, gyvenamosios šalies vertinimai, vidinė tarpetninių nuostatų logika. Daromos išvados, kad Estijoje ir Latvijoje rusų akultūracijos procesas vyksta labai greitai ir turi tam tikrų tapatumo krizės bruožų. Viešas politinis tarpetninių santykių diskursas turi tiesioginės įtakos populiacijos diskursui.Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Akultūracija; Akultūrizacija; Demokratizacija; Estija (Estonia); Etniniai stereotipai; Etninė identifikacija; Etnopolitika; Politinės ir ekonominės reformos; Socialinis- psichologinis diskursas; Tarp etniniai santykiai; Tarpkultūrinė sąveika; Visuomenės; Acculturation; Adaptation, political and economic reforms; Cross-cultural interaction; Democratisation; Ethnic identification; Ethnic stereotypes; Ethnopolitic; Interethnic relations; Lithuania; Social-psychological discourse; Societies, acculturation.

ENThe empirical social-psychological study of interethnic interaction in Estonia and Lithuania was a part of the project "Democratisation and The Ethnic World: models of regulation of ethnopolitical crises". The main aim was to study a social-psychological discourse of interethnic re­lations and the degree of its overlap or contradiction with the ethnopolitical (public) discourse. In this paper, we shall focus on some data from this project that regards acculturation and those elements of the discourse that have to do with adaptation of the non-titular populations to the changing contexts of their societies in a time of broad political and economic reforms and democratization. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35379
Updated:
2017-09-06 15:12:53
Metrics:
Views: 8
Export: