Kas gali būti renkamas Seimo nariu : kai kurių reikalavimų sampratos probleminiai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas gali būti renkamas Seimo nariu: kai kurių reikalavimų sampratos probleminiai aspektai
Alternative Title:
Who can stand for election as a member of the Seimas: problematic aspects of the concept of some requirements
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2008, Nr. 3, p. 98-126
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTReikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu, expressis verbis yra nustatyti Konstitucijos 56 straipsnyje. Aiškinant Konstitucijos nuostatas, įtvirtinančias reikalavimus asmenims, kurie gali būti renkami Seimo nariais, šias nuostatas būtina aiškinti viso konstitucinio reguliavimo kontekste, matant jų sąsajas su kitomis konstitucijos normomis ir konstituciniais principais. Šiame straipsnyje siekiama išnagrinėti tuos reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmuo, kad galėtų būti renkamas Seimo nariu, kurie gali būti nevienodai aiškinami, ir kurių samprata yra problemiškiausia. Analizuojant Konstitucijos nuostatas ir Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, yra įvertinami tokie reikalavimai kaip: reikalavimas būti nesusijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei; reikalavimas nuolat gyventi Lietuvoje; nuostata, jog negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą; draudimas rinkti Seimo nariu asmenį, kuriam teismo nuosprendžiu buvo paskirta bausmė ir kuris nėra baigęs atlikti šios bausmės. Pabrėžiama, jog visi straipsnyje nagrinėjami draudimai ir reikalavimai yra susiję su atitinkamais terminais. Pateikiama išvada, jog Seimo rinkimų įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas taptų nuoseklesnis, jeigu šiame įstatyme būtų nustatyta tam tikras vienas sutartas momentas, kuriuo asmuo turi atitikti visus Konstitucijoje ir Seimo rinkimų įstatyme nurodytus reikalavimus, kad galėtų būti renkamas Seimo nariu.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas; Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymas; Lietuvos Respublikos konstitucija; Rinkimai; Seimo narys; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania; Constitutional Court; Constitutional Court of the Republic of Lithuania; Elections; Law on Election of the Republic of Lithuania; Member of Seimas; Member of the Seim.

ENThe requirements for a person to be elected a Seimas member are expressis verbis laid down in Article 56 of the Constitution. When interpreting the provisions of the Constitution, which stipulate the requirements for a person to be elected a Seimas member, these provisions must be interpreted in the context of the entire constitutional regulation, seeing their connections with other constitutional norms and constitutional principles. The paper aims to examine these requirements that a person must meet in order to be elected a Seimas member, which may be differently interpreted and the concept of which is most problematic. When analysing the provisions of the Constitution and jurisprudence of the Constitutional Court, the following requirements are evaluated: the requirement not to be bound by an oath or pledge to a foreign state; the requirement to permanently reside in Lithuania; the provision that a person who was dismissed from office by the Seimas according to the impeachment procedure or revoked his/her mandate cannot be elected a Seimas member; a prohibition to elect a person, who has been imposed a sentence by a court judgment and who has not yet served the sentence, as a Seimas member. All prohibitions and requirements examined in the paper are related to respective terms. The paper concludes that legal regulation stipulated in the Law on Election to the Seimas will become more consistent if the law stipulated a certain agreed moment at which a person should meet all requirements specified in the Constitution and the Law on Election to the Seimas in order to be eligible for election as a Seimas member.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Aktualūs Seimo kvorumo ir Seimo nario dvigubos pilietybės klausimai / Egidijus Šileikis. Teisė. 2003, t. 47, p. 187-196.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35375
Updated:
2021-03-15 11:05:02
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: