Antimodernizmas ir įaudrinta vaizduotė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antimodernizmas ir įaudrinta vaizduotė
In the Journal:
Baltos lankos. 2002, Nr. 15/16, p. 45-64
Keywords:
LT
Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuviškojo antimodernizmo ištakos, taip pat antimoderniosios lietuvių moralinės bei politinės vaizduotės formos. Pateikiama antisemitizmo, sąmokslo teorijų ir antikosmopolitizmo nūdienos Lietuvoje interpretacija. Autorius teigia, kad kosmopolitizme neretai Lietuvoje įžvelgiama grėsmė tautiniams idealams, patriotizmui, tautinės kultūros plėtrai ir net pavienio asmens doroviniam vientisumui. Aptarus kosmopolitizmo istoriją, konstatuojama, kad etinis universalizmas ir kosmopolitizmas buvo neatsiejami liberaliojo nacionalizmo bruožai, o pradinė, „klasikinė“ nacionalizmo fazė ir buvo liberalusis nacionalizmas, persmelktas etinio universalizmo, romantinės Kito supratimo, empatinio įsigilinimo ir atjautimo etikos, o galiausiai ir kosmopolitinės žmonių brolybės idėjos, kurią , pasitelkę sąmokslo prieš žydus teorijas, sunaikino totalitariniai 20 amžiaus režimai, kuriuose kosmopolitizmas reiškė patriotizmo nebuvimą ir nepagarbą bei abejingumą tautinėms vertybėms. Apibendrindamas savo svarstymus, autorius išreiškia viltį, kad anksčiau ar vėliau kosmopolitas lietuvių kalboje ir politinėje bei moralinėje vaizduotėje taps nuoroda ne į savo šalį niekinantį ciniką ar tariamuose tarptautiniuose sąmoksluose prieš ją dalyvaujantį blogio genijų, o į žmogų, nemanantį, jog jo tauta yra kuo nors geresnė ar blogesnė už kitas tautas, ir sykiu savo sieloje surandantį vietos ir ištikimybei savajai šaliai bei jos kultūrai, ir ištikimybei universaliesiems etikos principams.Reikšminiai žodžiai: Antimodernizmas; Demonizacija; Globalizacija; Kavolis; Kosmopolitizmas; Liberalizmas; Nacionalizmas; Antimodernism; Cosmopolitanism; Cosmopolitizm; Demonization; Globalization; Kavolis; Liberalism; Nationalism.

ENThe paper analyses the source of Lithuanian anti-modernism and anti-modern Lithuanian moral and political imagination forms. The interpretation of the current situation of anti-Semitism, conspiracy theories and anti-cosmopolitism in Lithuania is presented. The author claims that Lithuanians often consider cosmopolitism to pose threat to the national ideals, patriotism, development of national culture and even moral integrity of an individual. The discussion of the history of cosmopolitism leads to a statement that ethical universalism and cosmopolitism were inseparable attributes of liberal nationalism, and the initial “classical” phase of nationalism was liberal nationalism full of ethical universalism, romantic understanding of Them, empathy and fellow-feeling ethics, and eventually the cosmopolitan idea of fraternity which was destroyed by the totalitarian regimes of the 20th c., which invoked the conspiracy theories against Jews and which treated cosmopolitism as absence of patriotism as well as disrespect to and ignorance of national values. The author generalises his considerations and expresses a hope that sooner or later a cosmopolitan will, in the Lithuanian language and political and moral imagination, become a reference not to a cynic who despises his country or an evil genius involved in supposed international conspiracies against his country, but rather to a person who does not think that his nation is better or worse than other nations and who finds in his soul a place for loyalty to his country and culture as well as loyalty to the universal principles of ethics.

ISSN:
1392-0189
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35359
Updated:
2013-04-28 23:22:07
Metrics:
Views: 28
Export: