Elena Ju. Zubkova. Pribaltika i Kreml'. 1940-1953 [Ds Baltikum und der Kreml'. 1940-1953] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Elena Ju. Zubkova. Pribaltika i Kreml'. 1940-1953 [Ds Baltikum und der Kreml'. 1940-1953]: recenzija
In the Journal:
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas [JGO]. 2011, Vol. 59, no. 3, p. 463-465
Recenzuojama knyga: Прибалтика и Кремль, 1940-1953 2008 349 p.
Summary / Abstract:

LTJelenos Zubkovos monografijoje analizuojama Kremliaus politika Pabaltijo šalyse 1940-1953 m. Knyga gali būti skaitoma nespecialistų, antra vertus, ji užpildo istorinių tyrimų, skirtų Stalino politikai „Pabaltijo klausimu“ 1939-1953 m., trūkumą. Reikia turėti galvoje ir šiuolaikinių istorinių tyrimų kontekstą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorikams pabrėžiant prievartą jų atžvilgiu, Rusijoje akcentuojamas vietos gyventojų talkininkavimas vokiečių represinėms struktūroms. Pristatoma monografija yra maloni išimtis. Autorė išsikėlė tikslą išnagrinėti politinių sprendimų sovietizuojant Pabaltijo valstybes priėmimo procesus, apibūdinti žmones, nuo kurių tie sprendimai priklausė. Keliamas klausimas, kada Stalinas nusprendė Pabaltijį aneksuoti, kaip kito Pabaltijo valdymo metodai, kokie buvo Kremliaus ir vietos vadovų, santykiai. Analizuojama gausi archyvinė medžiaga (KP Politinio biuro, sekretoriato, CK, vykdomosios valdžios, NKVD-MGB). Knygoje 6 skyriai. Pirmajame apibūdinami Maskvos ir Pabaltijo valstybių santykiai tarpukariu. 2-ame – 1939-1941 metai (pasak autorės, 1940 m. gegužės 24-25 d.d. galutinai apsispręsta dėl žygio į Rytų Pabaltijį). 3-iame skyriuje – analizuojami pirmieji pokario metai (1944-1947), autorės apibūdinami kaip „švelnios sovietizacijos“ laikotarpis. 4-ame skyriuje aprašoma pokario kova, ir kaip iš Maskvos buvo žvelgta į vietos gyventojų pasipriešinimą (karas po karo). Skyrius baigiamas Berijos iniciuotų pokyčių apžvalga. 5-ame skyriuje aptariamas vietos elito vaidmuo sovietizavimo procese. Knyga baigiama politikos Pabaltijo atžvilgiu po Stalino mirties iki pat režimo žlugimo apžvalga (Berijos „nacionalinis komunizmas“). Knygai, tiesa, trūksta bibliografijos ir šaltinių sąrašo, yra redakcinio pobūdžio trūkumų nuorodose.Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Baltijos šalys (Baltic states); E.Zubkova; II pasaulinis karas; Kreml; Kremlius; Okupacija; Pabaltijys; Pasipriešinimas; SSRS; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Stalinas; Stalinizmas; TSRS; Baktic states; Baltic; Baltic countries; E.Zubkova; Kreml; Kremlin; Occupation; Resistance; Soviet Union; Stalin; Stalinism; States; USSR; World War II.

ENThe monograph by Jelena Zubkova analyses the Kremlin policy in the Baltic States in 1940–1953. The book may be read by non-specialists, yet it reduces the lack of historical research focusing on Stalin’s Baltic policy in 1939–1953. The context of modern historical research should also be taken into consideration. While Lithuanian, Latvian and Estonian historians emphasised coercion with regard to the Baltic States, Russian historians pointed out the collaboration of local people with the German repressive structures. The presented monograph is a pleasant exception. The author set the goal to analyse the processes of making political decisions during the Sovietisation of the Baltic States and describe persons on whom those decisions depended. She asks when Stalin decided to annex the Baltic States, how the methods of administrating these states changed and what the relations between the Kremlin and local heads were. Abundant archival material is analysed. The book consists of six chapters. The first one describes the relations of Moscow and the Baltic States during the interwar period. The second chapter covers the period 1939–1941. The third one analyses the first post-war years (1944–1947), which the author describes as the period of “soft Sovietisation”. The fourth chapter describes the post-war fight and how Moscow viewed the resistance of local people. The chapter ends with the overview of Beria’s initiated changes. The fifth chapter discusses the role of the local elite in the Sovietisation process. The book ends with the overview of policy towards the Baltic States after Stalin’s death until the collapse of the regime (Beria’s “national Communism”). The book actually lacks bibliography and list of sources, and there are also editorial flaws in references.

ISSN:
0021-4019; 2366-2891
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35319
Updated:
2022-01-28 23:21:44
Metrics:
Views: 34
Export: