Kelionė po šiuolaikinio religingumo labirintą : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelionė po šiuolaikinio religingumo labirintą: recenzija
In the Journal:
Baltos lankos. 2001, Nr. 13, p. 164-178
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas A. Peškaičio ir D. Glodenio knyga „Šiuolaikinis religingumas“ (2000). XX a. antroje pusėje religija vėl tapo įdomia tema žiniasklaidai, kultūriniam elitui, bet – dar svarbiau – ji tapo reikšmingu šiuolaikinio žmogaus savivokos sandu. Tačiau „dievybės pabudimas“ sukėlė reikšmingas įtampas tarp tradicinio ir naujojo religingumo. Toli gražu ne visi naująjį religingumą suvokia kaip autentišką dvasinį prabudimą. Lietuvoje pirmieji naujojo religingumo tyrimai iš esmės pradėti tik antroje XX a. paskutinio dešimtmečio pusėje. Ši knyga iš esmės yra pirmoji Lietuvoje subrandinta šiuolaikinio religingumo studija. Ji neišvengia nelygumų, ginčytinų teiginių, netgi tam tikro konceptualinio nebrandumo, tačiau to beveik neįmanoma išvengti „pirmai kregždei“. Knygos autoriams pavyko kelti klausimus, išvengti neklystančių ekspertų vaidmens ir savo darbą pateikti pirmiausia kaip tam tikrą apmąstymų kelią. Atspirties taškas čia – ne noras panaikinti religingumo polimorfiškumą, bet pastanga apmąstyti religijos iššūkį šiuolaikinei visuomenei. Autorių dėmesį patraukė ne tik Ošo judėjimas, Scientologijos bažnyčia ar Visos Evangelijos judėjimas, bet ir baptizmas, charizmatiniai judėjimai ar atsinaujinimo sąjūdžiai Katalikų Bažnyčioje. Apskritai knygoje gana vykusiai sujungti du skirtingi pasakojimai: apie šiuolaikiniame pasaulyje gyvuojančias krikščioniškas bei pseudokrikščioniškas bendruomenes ir apie ekumeninį judėjimą.Reikšminiai žodžiai: Eukumenizmas; Naujasis religingumas; Sekuliarizacija; Šiuolaikinis religingumas; Eucumenism; Modern religiosity; New Reigiousness; Secularization.

ENThe review discusses the book “Šiuolaikinis religingumas” [Contemporary Religiousness] by A. Peškaitis and D. Glodenis (2000). In the second half of the 20th c. religion again became an interesting topic for mass media, cultural elite, but – more importantly – it became a significant component of self-perception of a contemporary man. However, “awakening of divinity” caused significant tension between the traditional and new religiousness. However, not all perceive new religiousness as an authentic spiritual awakening. In Lithuania the first research of the new religiousness was basically started only in the second half of the 1990s. This book is actually the first study on contemporary religiousness written in Lithuania. It contains deficiencies, disputable statements, even a certain conceptual immaturity, yet this is quite impossible to avoid for the “first robin”. The authors of the book managed to put questions, avoid the role of unerring experts and present their work primarily as a certain road of considerations. Their starting point is not a wish to eliminate the polymorphic character of religiousness, but rather an effort to reflect the challenge of religion to modern society. The authors’ attention was attracted not only by the Rajneesh movement, the Church of Scientology or the Full Gospel movement, but also Baptism, charismatic movements or renewal movements in the Catholic Church. Generally, the book succeeded in combining two different stories: about the Christian and pseudo-Christian communities existing in the modern world and about the ecumenical movement.

ISSN:
1392-0189
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35318
Updated:
2013-04-28 23:21:43
Metrics:
Views: 16
Export: