Teisės į teisingą teisinį procesą samprata Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės į teisingą teisinį procesą samprata Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje
Alternative Title:
Conception of the right to a fair legal process in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 2, p. 250-286
Keywords:
LT
Asmens teisė kreiptis į teismą; Asmens teisė į teisingą teisinį procesą; Baudžiamasis procesas; Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Konstitucinė jurisprudencija; Nekaltumo prezumpcija; Principas non bis in idem; Teisminis precedentas; Teisė į teisingą teisinį procesą; Teisėjo ir teismų nepriklausomumo principas; Žurnalisto teisė išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį.
EN
Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional jurisprudence; Criminal procedure; Judicial Precedent; Presumption of innocence; Right of a person to a fair legal process; Right of a person to apply to court; Right to a Fair Trial; The Independence of Judges and the Independence of the Judiciary; The Principle of ne bis in idem; The Rights of Journalists to Protect Secret Source.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucija, įtvirtinusi asmens teises ir laisves, kartu nustato ir įvairius jų gynimo būdus. Pagal Konstituciją turi būti ginamos ir tarptautiniuose teisės aktuose, kurie yra sudedamoji Lietuvos teisinės sistemos dalis, įtvirtintos asmens teisės ir laisvės. Konstitucijoje nėra expressis verbis nuostatų dėl asmens teisės į teisingą teisinį procesą. Joje yra įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą. Būtent teisė kreiptis į teismą suponuoja ir teisingą teisinį procesą. Straipsnyje remiantis Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos analize yra analizuojama asmens teisės į teisingą teisinį procesą samprata, įtvirtinta Konstitucijos nuostatose. Konstatuojama, jog Konstitucijos nuostatos negali būti interpretuojamos kaip įtvirtinančios asmens teisę į teisingą teisinį procesą tik teisme. Ginčai dėl pažeistų asmens teisių ir laisvių gali būti ir yra sprendžiami ne tik teismuose, bet ir įvairiose valdymo bei kitokiose institucijose. Todėl teisingo teisinio proceso reikalavimai taikytini ne tik teismams, bet ir visoms kitoms jurisdikcinėms bei teisės taikymo institucijoms. Pripažįstama, kad asmens teisės į teisingą teisinį procesą įgyvendinimo sąlygos yra gausios, susijusios tiek su teisėjų nepriklausomumo garantijomis, teismų praktikos formavimu, tiek su sprendimų vykdymo garantijomis ir kitais teismų bei valstybės institucijų veiklą įtakojančiais veiksniais.

ENThe Constitution of the Republic of Lithuania establishes the rights and freedoms of an individual and various remedies. Individual rights and freedoms established in international legal acts, which are an integral part of the Lithuanian legal framework, also have to be defended under the Constitution. The Constitution does not contain expressis verbis provisions regarding the individual’s right to a fair trial. It stipulates an individual’s right to appeal to court. It is namely the right to appeal to court that supposes a fair trial. Based on the analysis of jurisprudence of the Constitutional Court of Lithuania, the paper analyses the concept of an individual’s right to a fair trial, which is stipulated in constitutional provisions. The paper states that constitutional provisions cannot be interpreted as establishing an individual’s right to a fair trial only at court. Disputes over violated individual’s rights and freedoms may be and are settled not only at court, but also in various administration and other institutions. Therefore, the requirement of a fair trial should apply not only to courts, but also to other jurisdiction and law application institutions. The paper acknowledges that the conditions of exercising an individual’s right to a fair trial are abundant and related to both judges’ independency guarantees, formation of the case-law, and the guarantees of the execution of judgments and other factors influencing the activities of courts and state institutions.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35297
Updated:
2021-03-12 18:04:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: