Iš viršaus ir

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš viršaus ir / ar apačios: JAV lietuvių jaunimo organizavimo(-si) istorijos fragmentai (1957-1972 m.)
Alternative Title:
From the top and / or the bottom: examples of the history of Lithuanian - American youth organizations (1957-1972)
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 43-62
Keywords:
LT
20 amžius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTDiasporos formavimasis yra nuolatinis procesas, kurio varomoji jėga – nauji žmonės ir naujos idėjos. Todėl jaunosios kartos įtraukimas į diasporos veiklą itin svarbus. Straipsnyje nagrinėjama, kaip buvo organizuojama JAV lietuvių jaunimo veikla iki 1972 m., kuomet įsteigta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Svarstant šią problemą siekiama išsiaiškinti, kiek bendros jaunimo organizacijos kūrimu buvo suinteresuotas pats jaunimas ir kiek to reikėjo lietuvių bendruomenėms bei jas vienijančiai Pasaulio lietuvių bendruomenei. Atsakymų ieškoma pasitelkus išeivijos istoriją atspindinčius šaltinius. XX a. 6 dešimtmečio pradžioje JAV lietuvių bendruomenės tinklas sparčiai formavosi, tačiau jaunimo organizacijų kūrimo problema neatrodė itin aktuali. Padėtis ėmė keistis po 1957 m. Čikagoje įvykusio pirmojo Amerikos lietuvių jaunimo kongreso. Jo dalyviai ir kiti išeivijos veikėjai atkreipė dėmesį į lietuvybės puoselėjimo svarbą ir lietuvių jaunimo nutautėjimo pavojų. Išeivijos sluoksniuose vis labiau imta įsisąmoninti, jog siekiant išvengti šio pavojaus organizuota jaunimo veikla yra reikalinga. 1961 m. Niujorke vykusioje JAV lietuvių bendruomenės tarybos sesijoje atsirado konkrečių siūlymų kurti institucijas, kurios rūpintųsi jaunimo telkimu. Dėl nuomonių skirtumų organizacinis darbas užtruko. Visgi 1970 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės jaunimo sekcijos pavyzdžiu pradėtos steigti JAV lietuvių bendruomenės apygardų ir apylinkių jaunimo sekcijos. Iniciatyvą rodė ir pats jaunimas. 1970 m. Bostone buvo įsteigtas Lietuvių jaunimo informacijos centras, užsiiminėjęs leidybine veikla.Reikšminiai žodžiai: Istorija; JAV; Jaunimo organizacijos; Lietuvių diaspora; Lietuvių išeivija; Organizacijos; History; Lithuanian diaspora; Lithuanian exile; Organization; USA; Youth organisations.

ENThe formation of Diaspora is a constant process and its driving force is new people and new ideas. For this reason, the involvement of the new generation to the activities of Diaspora is crucial. The article analyses how the Lithuanian youth activity in the US was organized up until the 1972 when a World Lithuanian Youth Association was established. Analysing this issue the aim is to ascertain how much was the youth interested in the establishment of the common youth organization and how interested in this were the Lithuanian communities and the Lithuanian World Community. The answers are being searched by using the sources that reflect the history of Diaspora. At the beginning of the 1950s the network of Lithuanian communities in US was growing fast, however the issue of creating youth organizations was not relevant. The situation began to change after the 1957 and the first American Lithuanian Youth Congress in Chicago. The participants and other members of Diaspora pointed out the importance of fostering the Lithuanianness and the danger of losing the Lithuanian identity amongst the youth. The realization began to spread in the sections of Diaspora, that to avoid this risk, organized youth activity is a necessity. In the session of the Lithuanian Community Council in New York 1961, new concrete proposals came up to create institutions that would take care of the assemble of youth. Because of the differences of opinion, the organizational work took more time. However, in the 1970 in the example of the Lithuanian World Community youth section, youth county and district sections of the Lithuanian community in US were being established. Youth showed the initiative as well. In 1970 Lithuanian Youth Information Center that engaged in publishing was established in Boston.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35275
Updated:
2018-12-17 12:56:00
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: