Nauja knyga apie pokario užsienio lietuvių kovas už tėvynės nepriklausomybę : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja knyga apie pokario užsienio lietuvių kovas už tėvynės nepriklausomybę: recenzija
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 133-137
Recenzuojama knyga: Lietuvos laisvinimas Vakaruose, 1940-1975 2010 492 p.
Summary / Abstract:

LTPer paskutinį 20 metų laikotarpį akivaizdžiai išaugo istorikų ir visuomenės susidomėjimas Lietuvos pokario problemomis. Viena iš jų – lietuvių išeivija ir jos darbai. Ne paslaptis, kad susidomėjimą skatina nenutrūkstama naujųjų emigrantų banga iš šių dienų Lietuvos. Amerikos lietuvių tarybos, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir kitų užsienio lietuvių organizacijų veiklos klausimais lietuviškuose leidiniuose pasirodo vis daugiau tyrinėjimų ir svarstymų; skelbiami iki tol mums nežinomi archyviniai dokumentai; istorikai senoje spaudoje randa minėtų organizacijų veikėjų atsiminimų, plačiau naudojasi veikėjų biografine medžiaga ir pan. Tai patvirtina naujausioje Lietuvos istoriografijoje per pastarąjį dešimtmetį išeivijos istorijos įvairiais klausimais fiksuojami atlikti tyrimai: apgintos disertacijos, jų pagrindu parengtos monografijos ir parašytos studijos, jei nekalbėsime apie gausiai parašytus straipsnius, perskaitytus pranešimus konferencijose. Dr. Juozo Banionio naujausias tyrimas – knyga „Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975 m.“ - mums duoda pakankamai aiškų vaizdą, kas tuo metu darėsi išeivijos politinėje veikloje, kokius žingsnius atliko svarbiausios išeivių organizacijos, kokių pozicijų laikėsi didžiųjų Vakarų šalių vyriausybės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo klausimu. Manau, kad būsimi išeivijos tyrinėtojai jau nebeapsieis be šio kūrinio. Mat aprašomų užsienio lietuvių organizacijų pasiekti rezultatai, nesėkmės, padarytos klaidos, ryškinamos veikėjų ambicijos, manyčiau, skatins kitus tyrinėtojus ateityje skvarbiau pažvelgti į minimas organizacijas ir jų veikimą. Ši knyga, kaip istorinė apžvalga, turėtų sudominti ir platesnį skaitytoją ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje.Reikšminiai žodžiai: Juozas Banionis; Lietuvių išeivija, kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės; Lietuvos išeivija; Lietuvos laisvinimo organizacijos; Pokaris; Recenzija; Užsienio lietuvių organizacijos; Emigrants from Lithuania; Juozas Banionis; Lithuanian liberation organizations; Lithuanian organization abroad; Lithuanians in exile, struggle for Lithuanian independency; Postwar; Postwar period; Review.

ENOver the recent two decades the interest of historians and society in Lithuania’s post-war problems has grown. One of them is the Lithuanian diaspora. This interest is promoted by the incessant wave of new emigrants from present-day Lithuania. Lithuanian publications have been increasingly researching the activities of the American Lithuanian Council, the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania, the Lithuanian World Community and other foreign Lithuanian organisations; previously unknown archival documents have been published; historians have been finding memoirs of the members of the mentioned organisations in the old press, more widely using the biographical material, etc. This is testified by research on diaspora history conducted in the recent decade and recorded in Lithuanian historiography: defended dissertations, monographs and studies written on their basis, along with abundant papers and conference reports. The latest study by Dr. Juozas Banionis – the book “Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940–1975 m.” [Liberation of Lithuania in the West in 1940–1975] – provides a rather clear picture of what was going on in the political activities of emigrants at that time, what steps were made by the key diaspora organisations, and what positions were held by the governments of the major Western countries with regard to restoration of Lithuania’s independence. Future researchers of emigration most probably will not do without this study. According to the reviewer, the results achieved by foreign Lithuanian organisations, their failures and mistakes, members’ ambitions will encourage others to have a closer look at these organisations in the future. This book, being a historical overview, should be of interest to a wider audience both in Lithuania and emigration.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35271
Updated:
2018-12-17 12:55:59
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: