Diasporos jaunimo stažuočių programos: jų prasmė, uždaviniai ir poveikis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diasporos jaunimo stažuočių programos: jų prasmė, uždaviniai ir poveikis
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 149-156
Keywords:
LT
20 amžius; Migracija / Migration; Jaunimas / Youth; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTPublikacijos paskirtis – diasporos jaunimo stažuočių programų reikalingumo ir įtakos dalyvių tautinio tapatumo suvokimui išryškinimas. Straipsnyje siekiama parodyti, kiek tokios stažuotės yra svarbios tiek pavieniam individui, tiek visai tautinei bendruomenei apskritai. Remiantis asmenine informacija ir rašytiniais šaltiniais, siekiama paaiškinti, nuo kokių žingsnių ši programa prasidėjo ir kaip ji plėtėsi, aprašyti 2010 metų Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės organizuojamos Lietuvių išeivių studentų stažuočių programos rengimą, programos metodus ir struktūrą, taip pat bendruomenės bendradarbiavimo su Vytauto Didžiojo universitetu pradžią ir šios išeivijos jaunimo edukacinės programos pamokas visiems jos dalyviams. Daromos išvados, kad išeivijos jaunimo įtraukimas į bendruomeninę veiklą yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriuo susiduria kiekvienos diasporos bendruomenės aktyvas. JAV lietuvių ateitininkų jaunimo stovyklų organizatorės Birutės Bublienės iniciatyva vežti lietuvių jaunimo grupeles vasarai į Lietuvą ir surasti darbo pagal jų studijuojamas sritis sulaukė JAV lietuvių bendruomenės vadovų paramos, kurie apsiėmė šią stažuočių programą globoti, todėl ši programa laikytina sėkmingos diasporos iniciatyvos pavyzdžiu. Pagrindinis programos laimėtojas – Lietuva, nes programa leidžia užsienio lietuviams nors trumpam pasijausti bendros tautos, istorijos ir kultūros dalimi.Reikšminiai žodžiai: Emigrantai (Diaspora); Emigrantai (Diaspora); Jaunimas; Stažuočių programos; Tapatumas; Tautinis tapatumas; Diaspora; Diasporas; Ethnic identity; Identity; Internship programs; Youth.

ENThe purpose of the publication is to highlight the need for diaspora youth internship programme and the impact on the perception of participants’ national identity. The paper attempts to show the importance of these internships for both an individual and the entire national community. Based on personal information and written sources, the paper seeks to explain how this programme was started and developed, describe the preparation of internship programme of Lithuanian emigrant students of 2010 organised by the Lithuanian community of the United States of America, programme methods and structure, as well as the start of cooperation between the community and Vytautas Magnus University and the lessons of the educational programme of the diaspora youth for all participants. The paper draws the conclusions that involvement of diaspora youth in community activities is one of the biggest challenges faced by the active members of every diaspora community. The initiative of Birutė Bublienė, the organiser of US Lithuanian youth summer camps, to send Lithuanian youth groups to Lithuania in summer and find job according to the fields of their studies received support from the leaders of the US Lithuanian community, who decided to patronise this internship programme. Thus, the programme is considered to be an example of successful diaspora initiative. The main winner of the programme is Lithuania, because the programme enables diaspora Lithuanians to feel part of a common nation, history and culture at least for a short time.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35265
Updated:
2018-12-17 12:55:58
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: