A Voice against modern demonology: mapping Tomas Venclova's criticism of Lithuanian antisemitism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Voice against modern demonology: mapping Tomas Venclova's criticism of Lithuanian antisemitism
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Alternatyva; Antisemitizmas; Balsas; Kriticizmas; Kritika; Periodika; Tomas Venclova; Žydų kultūra; Alternative; Antisemitism; Criticism; Jewish culture; Lithuania; Periodicals; Tomas Venclova; Voice.
Keywords:
LT
Alternatyva; Antisemitizmas; Balsas; Holokaustas / Holocaust; Kriticizmas; Kritika; Periodika; Tomas Venclova; Žydai / Jews; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
EN
Alternative; Antisemitism; Criticism; Jewish culture; Periodicals; Voice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami sudėtingi ir painūs lietuvių ir žydų kultūrų paralelaus koegzistavimo Lietuvoje klausimai. Atkreipiamas dėmesys į žydų istoriją, kuri itin glaudžiai susijusi su Lietuva. Analizuojama, kodėl pasauliniu mastu žinomi Lietuvoje gyvenę žydų intelektualai, menininkai nėra gerai žinomi Lietuvoje, nors plačiai garsino ir Lietuvos vardą. Atsakymų ieškoma tarpukario Lietuvos inteligentų specifikoje (tiek dėl jų kuriamos su kalba siejamos tautiškumo specifikos, tiek dėl glaudžių sąsajų su kaimu, bet ne su miestu), o ypač karo metais ir vėliau paplitusiuose stereotipuose, kuriuose žydai kaltinami dėl Lietuvą ir lietuvius ištikusių nelaimių (pvz., žydai laikomi atsakingais už civilių lietuvių masines žudynes ir deportacijas sovietų okupacijos metais, lojalumo, patriotiškumo Lietuvai neturėjimu, kas sukuria dviejų genocidų teoriją, pagal kurią holokaustas lietuvių yra laikomas atitinkamu kreštu žydams). Publikacijoje aptariami ir Lietuvoje egzistavę žydų vertinimai sovietiniais laikais (pastebima, kad šiuo laikotarpiu žydai tarsi ištrinti iš istorijos) bei Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 m.Išskirtinis dėmesys straipsnyje skiriamas unikaliam Tomo Venclovos diskursui, skatinančiam atkurti pozityvų lietuvių ir žydų tarpusavio dialogą, holokausto vertinimo klausimą laikančiam esmingai svarbiu Lietuvos dabarčiai ir ateičiai, taip pat raginančiam neatskirti žydų ir lietuvių istorijų tarpukario periodu.

ENThe paper examines complicated and intricate issues of the parallel co-existence of Lithuanian and Jewish cultures in Lithuania. It notes the Jewish history which is very closely related to Lithuania. It analyses why the world-known Jewish intellectuals and artists who lived in Lithuania are not well-known in Lithuania, although their work contributed to the mentioning of Lithuania’s name worldwide. The answers are searched in the specifics of interwar Lithuanian intelligentsia (both due to their created language-related nationality specifics and close links with rural, rather than urban localities), and particularly in stereotypes, which spread during and after the war, in which the Jews are blamed for the misfortunes that befell Lithuania and its residents (e.g. Jews are held responsible for the massacre and deportation of civil Lithuanians during the Soviet occupation, absence of loyalty and patriotism towards Lithuania, which leads to the two-genocide theory, according to which Lithuanians consider the holocaust to be an appropriate revenge on Jews). The publication also discusses the evaluations of Jews that existed in Lithuania during the Soviet period (Jews were as if deleted from history in this period) and after Lithuania regained independence in 1990. Particular attention is paid to the unique discourse of Tomas Venclova, who encourages recreating a positive dialogue between Lithuanians and Jews, considers the question of evaluation of the holocaust to be essentially important for the present and future of Lithuania, and calls for not separating the Jewish and Lithuanian histories during the interwar period.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35242
Updated:
2013-04-28 23:20:56
Metrics:
Views: 6
Export: