Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka: sovietmečio "spaudos archyvo" šmėkla ar knygos kultūros faktas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka: sovietmečio "spaudos archyvo" šmėkla ar knygos kultūros faktas?
Alternative Title:
Former library of Old regula Carmelite monastery near St. George church in Vilnius: a ghost of the Soviet "print archive" or a fact of book culture?
In the Journal:
Bibliografija. 2007, 2005/2006, p. 138-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliotekų inventoriai; Inventorius; Knygos kultūra; Knygų dovanojimai ir migracija; Knygų migracija; Knygų nuosavybės ženklai; Knygų ženklai; Senosios regulos karmelitai; Senosios regulos karmelitų vienuolynas; Vienuolyno biblioteka; Vienuolynų bibliotekos; Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka; Vilniaus vyskupijos seminarijos biblioteka; Šv. Jurgio karmelitų biblioteka; Šv. Jurgio karmelitų provincija; Book culture; Book donation and migration; Book migration; Book ownership marks; Inventory list; Library inventory lists; Library of Vilnius diocese seminary; Monastery library; Monastic libraries; Old Regula Carmelite Monastery; Old Regula Carmelites; Provenances; St. George Carmelite library; St. George Carmelite province; The Old regula Carmelite monastery library; The Old regula Carmelites; The church and monastery inventory lists.
Keywords:
LT
20 amžius; Bibliotekos / Libraries; Inventorius; Knygos / Books; Knygų dovanojimai ir migracija; Knygų migracija; Knygų nuosavybės ženklai; Knygų ženklai; Paveldas / Heritage; Senosios regulos karmelitai; Vienuolijos / Monasteries; Vienuolynų bibliotekos; Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka; Vilniaus vyskupijos seminarijos biblioteka.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Senosios regulos karmelitų vienuolyno, įkurto 1506 metais ir veikusio iki 1797 metų prie Šv. Jurgio bažnyčios Vilniuje, bibliotekos susidarymas, sudėtis ir likimas. [...] Šv. Jurgio vienuolyno biblioteka istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1677 metais [...]. Tuomet bažnyčioje buvo 8 knygos, o vienuolyne - in folio 23, in quarto 14, in octavo 14 knygų, taigi iš viso 51 knyga. Praėjus daugiau kaip 100 metų, 1796 m. Šv. Jurgio vienuolyno bibliotekoje, prieš pat patalpas perduodant seminarijai, buvo 606 tomai. Šv. Jurgio biblioteka straipsnyje analizuojama kitų karmelitų bibliotekų raidos kontekste, aptariama Vilniaus Visų Šventųjų, Linkuvos, Raseinių ir kt. bibliotekų struktūra ir turinys, nagrinėjamos bibliografavimo ir katalogavimo tradicijos visoje Lietuvos karmelitų provincijoje. Knygų migracijos ir komplektavimo šaltinių analizė parodė, kad Šv. Jurgio biblioteka po vienuolyno uždarymo buvo padalinta kitoms Lietuvos karmelitų provincijos bibliotekoms. Pavyzdžiui, kai kurios knygos pateko į Linkuvos vienuolyną. Taigi Šv. Jurgio vienuolyno bibliotekos likimą ir „užmarštį“ nulėmė ankstyvas vienuolyno bendruomenės išformavimas pirmaisiais Rusijos imperijos valdymo metais; knygų išsklaidymas perduodant kitiems karmelitų vienuolynams ir nedokumentuojant šios knygų migracijos; istoriografinis nenoras įžvelgti „rusėniškame“ vienuolyne istorinės Lietuvos paveldą. Apskritai ši biblioteką, jos ištakos ir turinys turėtų sulaukti įdėmesnio tyrinėtojų žvilgsnio, nes ji reprezentuoja vieną seniausių „netradicinės orientacijos „ Vilniuje ir LDK vienuoliškosios knygos kultūros židinių. [Iš leidinio]

ENThe paper examines the formation, structure and fate of the library of the Old Regula Carmelite Monastery, established in 1506 and functioning until 1797 at St George Church in Vilnius. The library of St George Monastery was first mentioned in historical sources in 1677. At that time the church owned 8 books, and the monastery – in folio 23, in quarto 14, in octavo 14 books, thus 51 books in total. In 1796, after more than 100 years, the library of St George Monastery had 606 volumes before transferring the premises to the seminary. The paper analyses St George library in the context of the development of other Carmelite libraries, discusses the structure and content of Vilnius All Saints, Linkuva, Raseiniai, etc., examines bibliography and catalogue traditions in the entire Lithuanian Carmelite Province. The analysis of sources on book migration and gathering showed that St George library after the closure of the monastery was distributed to other libraries of the Lithuanian Carmelite Province. For example, some books were moved to Linkuva Monastery. Thus, the fate and “oblivion” of St George Monastery library were determined by the early breaking of the monastery community in the first year of the Russian Empire; book dispersion by giving them over to other Carmelite monasteries without keeping record of this migration; historiographical unwillingness to see the historical Lithuanian heritage in the “Ruthenian” monastery. In general, this library, its beginning and content should be more thoroughly researched, because it represents one of the oldest “non-traditional orientation” cultural centres of monastic books in Vilnius and the Grand Duchy of Lithuania (GDL).

ISSN:
1392-1991
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35226
Updated:
2020-10-11 17:11:55
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: