Projektas "Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas" - skaitmeninamų objektų atranka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Projektas "Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas" - skaitmeninamų objektų atranka
Alternative Title:
Project "Creation of the integrated virtual library information system": selection of objects for digitisation
In the Journal:
Bibliografija. 2007, 2005/2006, p. 94-100
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Atminties institucijos; Atrankos kriterijai; Bibliotekos; Kultūros paveldas; Kultūros paveldas, atminties institucijos; Muziejai; Skaitmeninimas; Archives; Cultural heritage; Digitasation; Digitisation; Digitization; Libraries; Memory institutions; Museums; Selection criteria; Selection of objects.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Archyvai / Archives; Atmintis / Memory; Atrankos kriterijai; Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas; Muziejai / Museums; Paveldas / Heritage; Skaitmeninimas.
EN
Digitasation; Digitisation; Digitization; Selection criteria; Selection of objects.
Summary / Abstract:

LTProjekto „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ rengimo metu buvo suformuoti kultūros paveldo atrankos skaitmeninimui kriterijai, grįsti MINERVA programos rekomendacijomis. Tačiau universaliu kriterijų, tinkančių visiems, rasti neįmanoma, nes skirtinga kultūros paveldo objekto vertė bei pačios organizacijos, dalyvaujančios skaitmeninimo programoje, profilis lemia atrankos kriterijų būtinybę. Todėl Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė kilnojamųjų kultūros vertybių ilgalaikio išsaugojimo koncepcijos projektą, kuriame numatoma integruoti atminties institucijas, skaitmeninti kultūros paveldą ir sukurti bendrą informacinę sistemą. Straipsnyje pateikta išsami skaitmeninių objektų atrankos analizė, aptarti bendrieji kultūros paveldo skaitmeninimo objektų atrankos kriterijai. Detaliai analizuojamos Lietuvos nacionalinės bibliotekos, atsižvelgiant į dokumentų svarbą šalies istorijai, kultūrai ir mokslui, dokumentų fizinę būklę bei vartotojų poreikius, skaitmeninimui pasirinktos dokumentų kolekcijas: 1. Senoji lietuviška knyga (1547-1863). 2. Spaudos draudimo laikotarpio spauda (1864-1904). 3. XVI-XVII a. Lietuvos lotyniškos knygos. 4. XVI-XVIII a. Lietuvos lenkiškos knygos. 5. Lietuviška periodinė spauda (iki 1940). 6. 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiti oficialieji dokumentai. 7. Rankraštiniai ir archyviniai dokumentai, atspindintys Lietuvos socialinių sluoksnių ar bendruomenių identitetą.

ENThe selection criteria for cultural heritage objects to be digitised, based on the recommendations of the MINERVA programme, were formed during the preparation of the project “Creation of the Integrated Virtual Library Information System”. However, it is impossible to find universal criteria because a different value of a cultural heritage object and the profile of an organisation participating in the digitisation programme determine the necessity of the selection criteria. Therefore, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania drafted a Conception of Long-Term Preservation of Cultural Goods which envisages integration of memory institutions, digitisation of cultural heritage and creation of a common information system. The paper presents an exhaustive analysis of the selection of digital objects and discusses the common selection criteria for cultural heritage objects to be digitised. The paper explores the national libraries of Lithuania and, with regard to the importance of documents on the country’s history, culture and science, the physical condition of documents and users’ needs, the following document collections have been selected for digitisation: 1) the old Lithuanian book (1547–1863); 2) the press from the press ban period (1864–1904); 3) the Latin books of Lithuania of the 16th–17th c.; 4) the Polish books of Lithuania of the 16th–18th c.; 5) Lithuanian periodicals (before 1940); 6) the legal acts and other official documents of the Republic of Lithuania of 1918–1940; 7) manuscript and archival documents reflecting the identity of Lithuanian social strata and communities.

ISSN:
1392-1991
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35222
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 11
Export: