Juozo Bertulio bažnytinė muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Juozo Bertulio bažnytinė muzika
Alternative Title:
Sacred music by Juozas Bertulis
In the Book:
Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. P. 657-667, 668-679
Anksčiau paskelbta leidinyje: Bažnytinė muzika / Juozas Bertulis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004
Keywords:
LT
Juozas Bertulis; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Migracija / Migration; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas Juozo Bertulio (1893–1969) gyvenimo ir kūrybos tyrimams. Darbe aptariami šio Lietuvoje ir emigracijoje dirbusio muziko ir kompozitoriaus kūriniai, surinkti leidinyje „Bažnytinė muzika“. Bertulis įnešė neįkainuojamą indėlį į Klaipėdos krašto, visos Lietuvos ir JAV lietuvių muzikinę kultūrą. Aktyvus Klaipėdos muzikinio gyvenimo dalyvis, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, vargonininkas, visuomenės veikėjas Bertulis sukūrė daugiau kaip 400 kūrinių. Šalia pasaulietinės muzikos kūrinių – apie 80 bažnytinės katalikiškosios muzikos veikalų. Šie kūriniai tarpukariu skambėdavo Klaipėdos krašto katalikų bažnyčiose, o po Antrojo pasaulinio karo – Amerikos lietuvių parapijose. Tai giesmės įvairių sudėčių chorams, solistams su instrumentiniu pritarimu, didesni kantatinio pobūdžio kūriniai, mišios. Bertulio bažnytinės kompozicijos savo menine verte, muzikos kalbos savitumu neprilygo geriausiems lietuvių kompozitorių kūriniams, bet buvo reikalingos Katalikų Bažnyčios liturginėje praktikoje – užpildė didžiulį lietuviškos katalikiškosios bažnytinės muzikos trūkumą. Bažnytiniams chorams prieinamiausios ir mėgstamiausios buvo Bertulio giesmės. Nesitenkindamas tradicinėmis bažnytinių giesmių sudėtimis, kompozitorius ieškojo naujų išraiškos galimybių. Svarbus Bertulio bažnytinės muzikos žanras – mišios. Visiems bažnytinės muzikos kūriniams būdingas glaudus ryšys su poetiniu tekstu; muzikinė dramaturgija pirmiausia siejama su žodinio teksto prasmėmis.Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė muzika; Bažnyčia; Choro vadovas; Emigracija; Giesmė; Juozas Bertulis; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Mišios; Religinė muzika; Tarpukario Lietuva; Universali veikla; Choir lieder; Church; Church music; Emigration; Hymn; Inter-war Lithuania; Juozas Bertulis; Klaipėda's region; Mass; Religious music; Universal activity.

ENThis paper focuses on the study of the life and work of Juozas Bertulis (1893–1969). The paper discusses the works of the musician and composer, who worked in Lithuania and abroad, compiled into a publication “Bažnytinė muzika” [Church Music]. Bertulis made an invaluable contribution to the music culture of the Klaipėda region, entire Lithuania and that of US Lithuanians. The active participant of the music life of Klaipėda, choir conductor, pedagogue, composer, organist and public figure, Bertulis composed more than 400 pieces. In addition to secular music pieces, he composed about 80 liturgical Catholic music works. These pieces were played in Catholic churches of the Klaipėda region during the interwar period and in American Lithuanian parishes after World War II. These are the hymns for differently composed choirs, soloists with instrumental accompaniment, larger cantata pieces, and Mass. Bertulis’s liturgical compositions in their artistic value and distinction of musical language did not equal to the best works of Lithuanian composers, but they were necessary for the liturgical practice of the Catholic Church, because they filled a large gap in Lithuanian Catholic church music. Bertulis’s hymns were most acceptable to and liked by church choirs. Without resorting only to the traditional compositions of liturgical hymns, the composer searched for new expression possibilities. Mass was an important liturgical music genre for Bertulis. All liturgical music pieces could be characterised by a close relationship with the poetic text; music dramaturgy is primarily related to the implications of the verbal text.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35153
Updated:
2016-07-07 09:18:08
Metrics:
Views: 18
Export: