Mažosios Lietuvos kompozicinės mokyklos ypatumai (XVII a. - XX a. I pusė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos kompozicinės mokyklos ypatumai (XVII a. - XX a. I pusė)
Alternative Title:
Attributes of Lithuania Minor composers' school (17th century - 1s t half of 20th century)
In the Book:
Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. P. 248-272
Anksčiau paskelbta leidinyje: Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Instrumentinė muzika; Kompozicijos mokykla; Kompozitoriai; Kūrybos ypatybės; Mažoji Lietuva; Sakralinė muzika; Vokalinė muzika; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; 17th century - 1st half of 20th century; Attributes of works; Composers; Composers school; Instrumental music; Lithuania minor; Sacred music; Vocal works.
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Kompozicijos mokykla; Kompozitoriai; Kūrybos ypatybės; Mažoji Lietuva; Muzika / Music; Religinė muzika. Bažnytinė muzika. Sakralinė muzika / Religious music. Sacral music; Vokalinė muzika.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europoje įsitvirtinant renesanso ir baroko menui, klestint operai, instrumentiniams žanrams, religinei muzikai, bet jau auštant ir Švietimo epochai, XVII amžiuje Rytų Prūsijoje ir jos dalyje – Mažojoje Lietuvoje pradėjo formuotis kompozicinė mokykla. Jos atstovai – kompozitoriai Maxas von Schenkendorfas, Heinrichas Albertas, Johannas Friedrichas Reichardtas, Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmannas, Heinrichas Dornas, Heinrichas Marschneris ir kt. savo kūrimuose (vokaliniuose, instrumentiniuose, sceniniuose) perteikė tipiškus epochos meno stilistikos bruožus, kurie artimesni rokoko stiliui. Šio krašto kompozitoriai, labiau mėgę rašyti miniatiūras, ypač vokalines (chorines ir solines), beveik atsisakė tuo metu tipiškų sudėtingų polifoninių formų, daugiabalsio stiliaus įmantrybių (išskyrus bažnytinę muziką). Mažosios Lietuvos kompozitoriams įtaką darė senos šio krašto vyrų chorinio dainavimo ir instrumentinio muzikavimo tradicijos. XVIII-XIX a. kompozitorių (J. F. Reichardto, E. T. A. Hoffmanno, H. Dorno, H. G. Goetzo, O. Nicolai ir kt.) kūryboje mėgstamiausias žanras buvo muzikinė drama, artima vokiškajam zingšpyliui (vok. Singspiel). Kūrybos teminis laukas apėmė plačią amplitudę: nuo pripažintos vokiečių literatūros, poezijos veikalų muzikinio įkūnijimo iki savitų, su šiuo kraštu susijusių temų. Pamario legendos, mitai, jūros, gamtos paveikslai buvo vienos svarbiausių daugelio kompozitorių temų. Straipsnyje norima atskleisti Mažosios Lietuvos kompozicinės mokyklos formavimosi tendencijas, jos raidą ir kompozitorių muzikos sąveiką su šio krašto tradicija.

ENWith Renaissance and Baroque establishing, opera, instrumental genres, religious music thriving in Western Europe, yet already on the eve of the Enlightenment, a school of composition began to form in East Prussia and its part – Lithuania Minor – in the 17th c. Its representatives – composers Max von Schenkendorf, Heinrich Albert, Johann Friedrich Reichardt, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Heinrich Dorn, Heinrich Marschner and others conveyed the typical features of art stylistics of the epoch that were closer to Rococo in their compositions (vocal, instrumental, scenic). The composers of this region preferred miniatures, in particular vocal ones (choir and solo) and almost refused contemporary typical complicated polyphonic forms and the subtleties of polyphonic style (except for church music). The composers of Lithuania Minor were influenced by the old traditions of male choir singing and instrumental music playing in this region. A music drama, close to the German Singspiel, was a preferred genre in the creation of composers of the 18th–19th c. (J. F. Reichardt, E. T. A. Hoffmann, H. Dorn, H. G. Goetz, O. Nicolai and others). The thematic field of creation covered a wide range: from the musical embodying of recognised German literature and poetry works to original, region-related topics. Seacoast legends, myths, sea and nature images were among the most important themes of many composers. The paper aims to reveal the trends of the formation of the school of composition in Lithuania Minor, its development and the composers’ music interaction with the regional tradition.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35140
Updated:
2018-12-16 23:53:41
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: