Multipurpose accreditation in Lithuania : facilitating quality improvement, and heading towards a binary system of higher education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multipurpose accreditation in Lithuania: facilitating quality improvement, and heading towards a binary system of higher education
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akreditacija; Aukštasis mokslas; Kokybės tobulinimas; Accreditation; Acreditacionn; Higher education; Lithuania; Quality improvement.
Keywords:
LT
Akreditacija; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality.
EN
Accreditation; Acreditacionn; Quality improvement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama universali akreditacija Lietuvoje siekiant kokybės gerinimo. Aptariama aukštojo mokslo sistema Lietuvoje, nagrinėjamos akreditacija ir įvertinimas, išoriniai ir kiti veiksniai. Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos teikia šių tipų programas: nuosekliosios studijų programos ir nenuosekliosios. Nuosekliąsias studijų programos apima tris pakopas: bakalauro, magistro ir doktorantūros. Universitetinio lygio studijų programa Lietuvoje sudaro 140-180 kreditų (vienas kreditas lygus 1,5 ECTS kredito) ir trunka nuo trejų iki penkerių metų. Du trečdaliai dalykų turi būti studijuojami toje pačioje aukštojo mokslo institucijoje. Absolventai, turintys bakalauro laipsnį, gali studijuoti magistro arba specialiosiose profesinėse studijose. Magistro studijos trunka nuo 1,5 iki 2 metų, apimantis 60-80 kreditų. Specialiosios profesinės studijos yra vienerių – dvejų metų, ir apima 40-80 kreditų. Po antros pakopos baigimo, studentai gali stoti į trečiąją pakopą – doktorantūrą ar rezidentūrą. Studijų programų akreditavimas skiriamas į šias rūšis: akreditacija galioja iki kito išsamaus išorinio vertinimo; laikinoji akreditacija, galiojanti ne ilgiau kaip dvejus metus; ribota akreditacija, galiojanti ne ilgiau kaip trejus metus; neakredituota programa nutraukiama. Turėtų būti nustatytas dviejų tipų akreditavimas: Lietuvos aukštojo mokslo studijų programų akreditavimas ir institucijų akreditavimas. Bet tik studijų programų akreditavimas yra institucionalizuotas. Šiuo metu studijų kokybės vertinimo centras svarsto universitetų ir kolegijų akreditacijos projektą.

ENThe article analyses universal accreditation in Lithuania in order to ensure quality improvement. The system of higher education in Lithuania is discussed, and the accreditation and evaluation as well as external factors and other factors are analysed. Lithuanian institutions of higher education offer programmes of the following types: sequential study programmes and non-sequential study programmes. Sequential study programmes cover three cycles: bachelor, master and doctoral studies. A university study programme in Lithuania covers 140-180 credits (one credit equals 1.5 ECTS credit) and lasts from three to five years. Two thirds of the subjects must be studied in one higher education institution. Graduates with bachelor degree may further pursue Master’s degree or enter special professional studies. Master studies last from 1.5 to 2 years covering 60–80 credits. Special professional studies last for one–two years and cover 40–80 credits. After graduating from the second cycle students may further continue with doctoral studies or residency. The accreditation of study programmes is divided into the following types: accreditation valid until the next extensive external assessment; temporary accreditation lasting for no more than two years; restricted accreditation valid for no more than three years; programmes without accreditation are terminated. Accreditation of two types should be specified: accreditation of study programmes of Lithuanian higher education and accreditation of institutions. But only the accreditation of study programmes is institutionalised. At present, the Centre for Quality Assessment in Higher Education considers the projects of accreditation of colleges.

DOI:
10.1007/1-4020-2797-4_14
Related Publications:
Lithuanian higher education: between path dependence and change / Liudvika Leišytė, Anna-Lena Rose, and Elena Schimmelpfennig. 25 years of transformations of higher education systems in Post-Soviet countries : reform and continuity / editors Jeroen Huisman, Anna Smolentseva, Isak Froumin. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 285-310.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35105
Updated:
2017-03-25 08:53:03
Metrics:
Views: 4
Export: