Correlation between adults' job satisfaction and continuous studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Correlation between adults' job satisfaction and continuous studies
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 473-483. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Koreliacijos; Pasitenkinimas darbu; Pasitenkinimas darbu, tęstinės studijos; Suaugę besimokantieji, pasitenkinimas darbu, tęstinis mokymas; Tęstinės studijos; Adult learners, job satisfaction, continuing education; Continuous studies; Correliation; Job satisfaction; Job satisfaction, continuous studies.
Keywords:
LT
Koreliacijos; Pasitenkinimas darbu; Pasitenkinimas darbu, tęstinės studijos; Suaugę besimokantieji, pasitenkinimas darbu, tęstinis mokymas; Tęstinės studijos.
EN
Adult learners, job satisfaction, continuing education; Continuous studies; Correliation; Job satisfaction; Job satisfaction, continuous studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti suaugusiųjų pasitenkinimo savo darbu ir mokymosi būklę bei palyginti šių komponentų sąsajas pagal amžių, darbo stažą ir išsilavinimą. Atliekant tyrimą, buvo apklausti 1013 moterų ir vyrų iš įvairių Lietuvos vietovių – miestų, miestelių bei kaimų. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, faktorinė, koreliacinė, skirstinių ir grafinė duomenų analizė. Atskleista, kad suaugusieji Lietuvoje dažnai yra patenkinti savo darbu. Mažiau patenkinti savo darbu žemesnio išsilavinimo, jaunesni, turintys menkesnį darbo stažą. Panaši situacija ir užsienyje. Ją gali lemti tiek tiriamųjų lūkesčių ir realybės neatitikimas, tiek didesnė galimybė suderinti darbą su asmeniniais polinkiais, aukštesne vyresniųjų asmenų kompetencija ir pan. Nustatyta, kad pasitenkinimas darbu labiausiai sietinas su darbo atlikimu ir rezultatais, savo poreikių patenkinimu, išorinėmis sąlygomis, o nepasitenkinimas – su išorinėmis sąlygomis. Atlyginimas už darbą tiriamiesiems dažniausiai nekėlė nei pasitenkinimo, nei nepasitenkinimo. Išryškinta, kad apklaustieji nepakankamai mokosi. Dažniausiai vengia mokytis menkesnio išsilavinimo, turintys mažesnį darbo stažą asmenys. Be to, jų mokymąsi dažnai riboja ir jų nemokėjimas organizuoti savo veiklos, lėšų, valios trūkumas. Atskleista, kad kuo labiau tiriamieji patenkinti savo veikla, tuo daugiau jie mokosi.

ENThe paper aims to reveal the state of adults’ satisfaction with their work and learning and to compare the connections of these components by age, length of service and education. The survey included 1 013 women and men from different localities of Lithuania: cities, towns and villages. The following survey methods were applied: analysis of scientific literature and documents, questionnaire, and factor, correlation, distribution and graphical data analysis. The survey revealed that adults in Lithuania are often satisfied with their work. The respondents who are less satisfied with their work are less educated, younger and have a shorter length of service. Similar situation is observed abroad. It might be determined by both a mismatch between the respondents’ expectations and reality and a better opportunity to reconcile work with personal inclinations, higher competence of senior persons, etc. Satisfaction with work is mainly related to performance and results, meeting your needs, external conditions, whereas dissatisfaction is related to external conditions. Remuneration most often did not cause satisfaction or dissatisfaction in the respondents. The survey ascertained that the respondents were learning insufficiently. These were most likely less educated persons with a shorter length of service. Moreover, their learning is often limited by their inability to organise their activity, funds and the lack of will. The survey revealed that the more the respondents were satisfied with their activities the more they learned.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35085
Updated:
2017-03-19 23:05:14
Metrics:
Views: 3
Export: