Europos politinių ir ekonominių procesų raiška Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos politinių ir ekonominių procesų raiška Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a
Alternative Title:
The Manifestation of European Political and Economic Processes in the Grand Duchy of Lithuania
In the Book:
Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje / atsakingasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 68-73
Keywords:
LT
17 amžius; Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTPranešimo tikslas paanalizuoti Europos generalinės krizės raišką Lietuvoje, o konkrečiai – Lietuvos dalyvavimą Rytų – Vakarų prekybiniuose mainuose ir vienos politinės krypties – Dominium Maris Baltici pasekmes Lietuvos ir Lietuvos – Lenkijos valstybės prekybai, ūkiui ir valstybės finansinėms galimybėms. Lietuvos ūkis buvo integruotas į Vakarų Europos poreikius ir abipusius mainus. Integruotų poreikių funkcionavimas skatino tarptautinių jūros komunikacijų puoselėjimo politiką. Tačiau dominuoti ar bent savarankiškai naudotis Baltijos jūros teikiamais navigaciniais tarptautiniais ryšiais Dominium Maris Baltici Lietuvai, kaip ir Lenkijai, buvo nepasiekiamas konkuruojant karinio potencialo Baltijos jūros kontekste. Koncepcija Dominium Maris Baltici tapo Švedijos valdovų politikos kryptimi. XVII a. pirmosios pusės Švedijos ir Lietuvos bei Lenkijos kariniai konfliktai atsiliepė Rytų ir Vakarų mainų dinamikai. Sumažėjusios navigacijos apimtys smarkiai paveikė šalies finansinį potencialą ir vidaus ūkio augimą.Reikšminiai žodžiai: Politiniai procesai; Ekonominiai procesai; Prekybiniai mainai.

ENThe purpose of the paper is to analyse the manifestation of Europe’s general crisis in Lithuania and especially Lithuania's participation in the East – West trade and the effects of one political trend – Dominium Maris Baltici – on the trade, economy and financial possibilities of Lithuania and the Lithuanian-Polish Commonwealth. The Lithuanian economy was integrated with West European needs and bilateral trade. Integrated needs promoted the policy of international maritime relations. However, the domination in or at least independent use of the international navigation relations Dominium Maris Baltici, provided by the Baltic Sea, by Lithuania and Poland was unattainable within the context of military competition in the Baltic Sea region. The concept of Dominium Maris Baltici became a trend in the policy of the Swedish rulers. The military conflicts between Sweden and Lithuania and Poland in the first half of the 17th c. had an influence on the dynamics of Eastern-Western trade. The reduced scope of navigation had a great impact on the country's financial potential and economic growth.

ISBN:
9955475781
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3508
Updated:
2013-04-28 15:53:47
Metrics:
Views: 10
Export: