Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas
Alternative Title:
Implementation of average child care in socialisation centres: socio-educational aspect
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
177 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: priežastys ir raiška — Nusikalstamą elgesį aiškinančios teorijos — Nepilnamečių nusikalstamumo tendencijos — Veiksniai, turintys įtakos nepilnamečių nusikalstamam elgesiui — Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas — Užsienio šalių patirtis, įgyvendinant nepilnamečių justiciją — Patirtis Lietuvoje: bausmės ir auklėjimo poveikio aspektu — Nepilnamečių teisinė padėtis iki Lietuvos nepriklausomybės — Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas nepriklausomoje Lietuvoje — Vaiko vidutinės priežiūros priemonių taikymas — Tyrimo metodologija — Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldos ir instituciniu lygmenimis — Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose — Socialinė pedagoginė pagalba vaikui — Pagalbos vaiko šeimai organizavimas — Neformalusis ugdymas kaip pagalba vaikui — Bendruomenės vaidmens vertinimas — Institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įgyvendinant vidutinės priežiūros priemones, vertinimas — Išvados — Rekomendacijos — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Vaikai; Socializacija; Delikvencija; Vaiko vidutinė priežiūra; Socializacijos centras.
EN
Children; Socialization; Juvenile Deliquency; Average child care; Socialization center.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekta teoriškai ir empiriškai pagrįsti vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo socializacijos centruose patirtį socioedukaciniu aspektu. Pirmojoje dalyje „Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: priežastys ir raiška“ aptariamos nepilnamečių nusikalstamą elgesį aiškinančios teorijos. Pažymėtina, kad nusikalstamo elgesio priežasčių teorijos yra nulemtos skirtingo požiūrio į nusikalstamumo prigimtį: nusikalstamo elgesio priežastys siejamos su socialine žmogaus aplinka, psichofizinėms žmogaus savybėms ir pan. Mėginimas kurti integruotas teorijas rodo, kad nusikalstamo elgesio pažinimas dar nėra baigtas. Antrojoje dalyje „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas" aptariama užsienio šalių ir Lietuvos patirtis, įgyvendinant nepilnamečių justiciją. Analizuojant Europos šalių patirtį nepilnamečių justicijos srityje išskiriamos dvi kryptys: anglosaksiška ir kontinentinė (europinė). Trečiojoje dalyje pateikiami empirinio tyrimo „Vaiko vidutinės priežiūros priemonių taikymas“ rezultatai. Siekdami įvertinti vidutinės priežiūros priemonių taikymą kaip pagalbą elgesio problemų turinčiam vaikui, tyrėjai laikosi nuostatos, kad tokia pagalba turi būti vertinama kaip vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema. Tuo tikslu tirtas ne tik vidutinės, bet ir minimalios priežiūros priemonių taikymas. Analizuojama, kokią pagalbą, paskyrus vidutinę priežiūros priemonę, gauna šeima. Akcentuojamas tarpinstitucinių tinklų kūrimas, bendradarbiavimo tarp šeimos ir socializacijos centro ryšių stiprinimas.

ENThe monograph seeks to theoretically and empirically substantiate the experience of the implementation of child’s average care in socialisation centres from the social-educational aspect. The first part “Delinquent behaviour of minors: causes and manifestation” discusses the theories that explain the delinquent behaviour of minors. It should be noted that the theories of causes of delinquent behaviour are determined by a different approach towards the nature of delinquency: the causes of delinquent behaviour are associated with the social environment, psycho-physical properties of an individual, etc. The attempt to create integrated theories shows that the cognition of delinquent behaviour has not yet been accomplished. The second part “Execution of juvenile justice” discusses the experience of Lithuania and foreign countries in executing juvenile justice. When analysing European experience, two directions are distinguished in juvenile justice: Anglo-Saxon and continental (European). The third part presents the results of the empirical study “Application of measures of child’s average care”. Seeking to evaluate the application of measures of child’s average care as assistance to a child having behavioural problems, the researchers keep to the attitude that this assistance should be evaluated as the system of measures of child’s minimum and average care. Thus, the application of both minimum and average care measures has been explored. The monograph analyses what assistance the family receives having imposed an average care measure. It emphasises the creation of inter-institutional networks and strengthening of the cooperation relations between the family and the socialisation centre.

ISBN:
9789955193838; 9789955193845 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35058
Updated:
2021-03-04 18:44:07
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: