University and school didactics : training of teachers and Lithuanian language teaching

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
University and school didactics: training of teachers and Lithuanian language teaching
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 335-344. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendri gebėjimai; Bendrieji įgūdžiai; Edukologija; Efektyvus mokymas ir mokymasis; Gebėjimai ir vertybės; Abilities and values; Educology; General skills; General skills, effective teaching and learning.
Keywords:
LT
Bendri gebėjimai; Bendrieji įgūdžiai; Edukologija; Efektyvus mokymas ir mokymasis; Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
EN
Abilities and values; Educology; General skills; General skills, effective teaching and learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti universitetinės ir mokyklinės didaktikos prasminius aspektus, nustatyti galimas ugdymo universitete ir mokykloje sąsajas. Tyrimo objektas – švietimo dokumentai: programos, išsilavinimo standartai, edukologinė ir dalyko didaktikos literatūra. Tyrimo metodai: mokslinė edukologinės ir metodinės literatūros bei programų analizė, lyginimas ir gretinimas, apibendrinimas. Atskleista, kad vienas svarbiausių universitetinės ir mokyklinės didaktikos uždavinių – tinkamai suvokti ir gebėti kelti bendruosius ir specialiuosius ugdymo tikslus: ugdymo tikslai, susiję su dalyko turiniu, neturėtų būti svarbesni už ugdymo tikslus, susijusius su kompetencijų, vertybinių nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymu. Universitetinės ir mokyklinės didaktikos sąsajos galimos ugdant mokinių ir mokytojų kompetencijas, vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus. Būsimieji mokytojai lituanistai be lingvistinės, literatūrinės, diskurso kompetencijų turėtų siekti ugdytis vidurinėje mokykloje ugdomas mokinių kompetencijas, tik tokiu būdu įmanoma siekti efektyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo, nesukuriant priešpriešos tarp universiteto ir mokyklos. Universitetinė didaktika turėtų daugiau dėmesio ir laiko skirti vertybinių nuostatų formavimui: formuotinas suvokimas, kad vertybinių nuostatų formavimas padeda ne tik ugdytis kaip asmenybei, bet ir yra svarbus veiksnys ugdantis kompetencijas bei bendruosius gebėjimus.

ENThe article seeks to analyse meaningful aspects of university and school didactics and to identify possible links between school and university education. The object of the research is educational documents, i.e. programmes, education standards, educational and subject literature. Research methods: scientific analysis of educational and methodological literature and programmes, comparison, generalisation. The research revealed that one of the key objectives of university and school didactics is the properly perceive and be able to raise general and specific educational goals: educational goal related to the content of a subject should not be more important than educational goals related to the development of competences, virtues and general competences. The link between university and school didactics is possible when developing students and teachers’ competences, virtues and general competences. Apart from linguistic, literature and discourse competences, future teachers of the Lithuanian language should aspire develop competences developed at school of general education. It is the only way they can seek effective implementation of the educational content without creating the opposition between university and school. University didactics should pay more attention and time to the formation of virtues: the perception that the formation of virtues helps in personal development, and it is an important factor when developing competences and general abilities.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35036
Updated:
2017-03-16 20:49:46
Metrics:
Views: 8
Export: