Abraomas Kulvietis ir pirmasis evangelikų tikėjimo išpažinimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Abraomas Kulvietis ir pirmasis evangelikų tikėjimo išpažinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Abraomas Kulvietis and the first protestant "confessio fidei" in Lithuania
In the Book:
Abraomas Kulvietis : pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas / parengė Dainora Pociūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 11-36, 37-65
Summary / Abstract:

LTTrumpu ir dramatišku savo gyvenimu Abraomas Kulvietis paženklino savarankiškos lietuvių krikščioniškosios minties pradžią ir tapo nepriklausomos Ankstyvųjų naujųjų laikų asmenybės simboliu. Pirmasis Lietuvos bajoras, pašventęs savo gyvenimą nuoseklioms humanistinėms studijoms, jauną lietuvių krikščionybę išvedė į kelią, kuriuo ėjo tūkstantmetė Vakarų Bažnyčios tradicija, pribrendusi reformoms ir atsinaujinimui. Kulvietis ir jo įkvėpta LDK Reformacijos pradininkų karta suvaidino ne tik reformuotojų, bet ir veiksmingą lietuvių christianizuotojų vaidmenį, evangelinį mokymą diegdami kaip asmens sąmonės pamatą, skatindami individualų santykį su Biblija ir kurdami lietuvių religinę kalbą. Confessiofidei (1543) – laiško Bonai Sforzai forma parašytas tikėjimo išpažinimas – pirmoji evangeliškoji konfesija Lietuvos ir Lenkijos regione. Laiško karalienei formą Kulvietis pasirinko dėl natūralių aplinkybių. Bona Sforza nuo pat pažinties su Kulviečiu pradžios iki jo mirties išliko Kulviečio globėja. Kaip rodo Tikėjimo išpažinimas, šis Kulviečio kreipimasis į karalienę nebuvo vienintelis, laiškais jie susirašinėjo ir anksčiau: tekste minima, kad Kulvietis Bonai Sforzai apie savo reikalus jau buvo rašęs ne vieną sykį. Deja, apie jokią kitą išlikusią korespondenciją šiuo metu nežinoma. Kulviečio Tikėjimo išpažinimą sudaro dvi ryškesnės kompozicinės dalys, apologinė-kritinė ir tikėjimo tiesų išdėstymo, kurias užbaigia apgailestavimas dėl pirmųjų Lietuvos evangelikų persekiojimo ir priverstinės emigracijos. Apologinę-kritinę dalį Kulvietis pradėjo kaip teisininkas, pareiškimu, apeliuojančiu į Lietuvos teisminę („mūsų tėvų laikų“) tradiciją, kuri, anot jo, laikėsi principo iš anksto nepasmerkti žmogaus, kurio nusikaltimas neįrodytas.

ENA short and dramatic life of Abraomas Kulvietis marked the beginning of the independent Lithuanian Christian thought and he became the symbol of an independent personality of the Early New Age. The first Lithuanian nobleman who devoted his life to consistent humanism studies took a young Lithuanian Christianity on the road which centuries-old Western Church tradition was walking along, ripened for reforms and renewal. Kulvietis and his inspired generation of initiators of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) played not only the role of reformers, but also that of Lithuanian Christianizers, by introducing evangelical teaching as the basis of individual’s consciousness, promoting an individual relationship with the Bible and creating the religious Lithuanian language. The “Confessio fidei” (1543) – the confession of faith written in the form of a letter to Bona Sforza – is the first evangelical confession in the Lithuanian-Polish region. Kulvietis chose the form of a letter to the queen due to natural circumstances. From the very start of acquaintance with Kulvietis till his death Bona Sforza remained his patroness. As the “Confessio fidei” shows, they had maintained correspondence previously. Regrettably, no other remaining correspondence is known to date. The “Confessio fidei” consists of two prominent parts: apological-critical and narrative of religion truths that are finished with regret for the persecution of the first Lithuanian evangelicals and forced emigration. Kulvietis started the apological-critical part as a lawyer with a statement appealing to the Lithuanian judicial tradition (“of the times of our parents”) which, according to him, followed the principle not to condemn a person beforehand, until the crime was proved.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35033
Updated:
2022-01-22 19:31:19
Metrics:
Views: 114
Export: