"Uoliojo lietuvio" ložės masono Zacharijo Niemczewskio genealoginė vs pilietinė tapatybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Uoliojo lietuvio" ložės masono Zacharijo Niemczewskio genealoginė vs pilietinė tapatybė
Alternative Title:
Genealogical vs civil identity of Zachariasz Niemczewski, Freemason of the lodge "Zealous Lithuanian"
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Genealogija; Masonai; Pilietinė tapatybė; Uolusis lietuvis; Vilnius; Z.Niemczewski; Zacharijas Niemczewskis; Šubravcų draugija; Civil identity; Freemason; Freemasons; Genealogy; Szubrawcy society; Vilnius; Z.Niemczewski; Zachariasz Niemczewski; Zealous lithuanian.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Genealogija; Masonai; Pilietinė tapatybė; Uolusis lietuvis; Z.Niemczewski; Zacharijas Niemczewskis.
EN
Civil identity; Freemason; Freemasons; Genealogy; Szubrawcy society; Zachariasz Niemczewski; Zealous lithuanian.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tyrinėjama Zacharijo Niemczewskio (1766–1820) tapatybė, įtraukta į lietuviškosios tapatybės apibrėžtį. Vilniaus universiteto profesorius Niemczewskis anksti patraukė užgimstančio lietuvių nacionalinio judėjimo dėmesį. Vilniaus universiteto absolventas, vėliau šio universiteto taikomosios matematikos ir mechanikos profesorius aktyviai dalyvavo to meto Vilniaus visuomenės veikloje. Tapęs Šubravcų nariu, vėliau Niemczewskis įstojo į reformuotąją „Uoliojo lietuvio“ ložę. Neišsiskiriantis iš to meto lietuvių bajorų tautos atstovų, Niemczewskis sudomino lietuvių nacionalinio judėjimo adeptus, kuriems jis dėl saviidentifikacijos pasirodė tinkamas kandidatas į naująjį XX a. lietuvių panteoną. Lietuviškuose tekstuose bandyta Niemczewskį sieti su žemaitiškumu ir lietuvių kalba, o per ją ir su šiuolaikiniu lietuvių etniškumu, besiremiančiu naująja lietuvių kalba ir liaudiška kultūra. Tačiau išlikę įvairūs šaltiniai leidžia rekonstruoti Niemczewskio kilmę. Dvi Niemczewskių genealogijos buvo patvirtintos ir jų giminei pripažino bajorystę Lietuvoje. Lenkijos mokslininkų tyrinėjimai leidžia teigti, kad Niemczewskiai – Mazovijos bajorų giminė. Zacharijo Niemczewskio asmenybė yra reikšminga ne tik švietimo ir laisvosios mūrininkijos, bet ir retrospektyvių manipuliacijų istorijai bei tapatybei nacionalizmo amžiuje pažinti. Šiais laikais Niemczewskis gali tapti rekonstruotos tapatybės pavyzdys, kuriuo galima iliustruoti ir atkurti lietuvių bajorų tautos daugiakonfesinę ir daugiakalbę tapatybę.

ENThe paper examines the identity of Zachariasz Niemczewski (1766–1820), included in the definition of the Lithuanian identity. Professor at Vilnius University, Niemczewski early attracted the attention of the emerging Lithuanian national movement. A graduate of Vilnius University and subsequently the professor of applied mathematics and mechanics at this University, he was actively involved in the activities of the contemporary Vilnius society. Having become the member of the Szubrawcy, later Niemczewski was accepted to the reformed “Uolusis lietuvis” [The Zealous Lithuanian] lodge. Without standing out among the representatives of the then Lithuanian nobility, Niemczewski aroused interest of the adepts of the Lithuanian national movement, who considered the professor to be a suitable candidate to the new 20th c. Lithuanian pantheon due to his self-identification. Lithuanian texts attempted to relate Niemczewski to Samogitia and the Lithuanian language and through it to contemporary Lithuanian ethnicity, referring to the new Lithuanian language and folk culture. However, remaining various sources enable reconstructing Niemczewski’s descent. Two Niemczewski genealogies were approved and their family was recognised as descending from the nobility in Lithuania. According to Polish scientists’ researches, the Niemczewski family is associated with the Masovian nobles. The personality of Niemczewski is significant for getting to know not only the history of education and freemasonry, but also retrospective manipulations and identity in the age of nationalism. Today Niemczewski may become an example of reconstructed identity which can be used to illustrate and restore multiconfessional and multilingual identity of the Lithuanian nobility nation.

Related Publications:
Masonų knygos kultūros raiška XIX amžiaus Lietuvoje / Arvydas Pacevičius. Knygotyra. 2016, t. 67, p. 115-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34977
Updated:
2013-04-28 23:15:42
Metrics:
Views: 20
Export: