[Lingue baltiche. Pietro U. Dini] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
[Lingue baltiche. Pietro U. Dini]: recenzija
In the Journal:
Journal of multilingual & multicultural development. 2005, Vol. 26, iss. 5, p. 475-478
Recenzuojama knyga: Lingue baltiche / Pietro U. Dini 1997. 531 p.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnelyje apžvelgiama baltistikos profesoriaus Pietro U. Dini knyga Le lingue baltiche (Baltų kalbos) Pietro U. Dini. Lingue d‘Europa/ 5. series ed. Emanuele banfi. Scandicci (Firenze): La Nuova Italia, 1997. Minėta knyga buvo teigiamai įvertinta baltistikos specialistų, per palyginti trumpą laiką išversta į lietuvių, latvių bei rusų kalbas. Autorius šią knygą, svarbiausią P. U. Dini darbą, apibūdina kaip modernų ir profesionalų įvadą į baltų filologiją bei lingvistiką. Trumpai pristatomas bendras knygos vaizdas ir visi jos skyriai. Pastebimas ypatingas Baltų kalbų autoriaus požiūris į istorinę kalbos ir tarmių raidą: remiantis italų neolingvistų tradicija, ji siejama su socialiniu, politiniu bei kultūriniu genčių ir tautų vystymusi. Baltų kalbose pateikiama istorinės baltų prokalbės lingvistinė charakteristika, gyvosios ir mirusios baltų kalbos aptariamos daugeliu aspektų. Knygoje daug informacijos, supažindinančios skaitytoją su pirmojo tūkstantmečio aplinka, supusia baltus ir padėjusia formuotis jų kalbai. Būtent patrauklumas skaitytojui, užsitarnaujamas daugiausia papildoma informacija ir aiškinimu, laikomas vienu specifiškesnių šios knygos bruožų. Knygos pabaigoje galima rasti įspūdingą bibliografiją. P.U. Dini knyga turėtų būti laikoma originalia ir konceptualia baltų bei Baltijos šalių istorijos ir dabarties sinteze. Išskirtinio pagyrimo, straipsnio autoriaus manymu, nusipelno aiškus profesoriaus kalbėjimo stilius bei išvados, apibendrinančios lingvistikos, archeologijos, istorijos, etnologijos, mitologijos žinias ir asmeninį požiūrį į baltistikos tyrinėjimus.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Tarmė; Prokalbė; Bendrinė kalba; Sociolingvistinė situacija; Baltic languages; Dialects; Protolanguage; Standard language; Sociolinguistic situation.

ENThe article provides an overview of the book by the professor of Baltic studies Pietro U. Dini Le lingue baltiche (Baltic Languages) Pietro U. Dini. Lingue d’Europa/5. series ed. Emanuele banfi. Scandicci (Firenze): La Nuova Italia, 1997. The above book received positive reviews by specialists of Baltic languages and was translated into Lithuanian, Latvian and Russian languages within rather short time. The author describes this book, the most important work by P. U. Dini, as a modern and professional introduction to the Baltic philology and linguistics. The general overview and all sections of the book are briefly introduced. Emphasis is placed on the special approach of the author of the Baltic Languages to the historical development of the language and dialects: pursuant to the Italian neolinguistic tradition, it is associated with social, political and cultural development of tribes and nations. The Baltic Languages gives a linguistic description of the historical Baltic parent language and numerous aspects of the live and extinct Baltic language. The book contains comprehensive information introducing the reader to the environment of the first millennium surrounding the Balts and affecting the formation of their language. Namely attractiveness for the reader mainly due to additional information and explanations is one of the most peculiar features of the book. The end of the book provides an impressive list of references. The book by P. U. Dini should be considered an original and conceptual synthesis of history and the present of the Balts and the Baltic States. In the opinion of the author of the article, particular merit is due to the clear style of the professor and conclusions summarising linguistic, archaeological, historical, ethnological and mythological knowledge and personal attitude to the Baltic studies.

ISSN:
0143-4632
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3489
Updated:
2020-03-05 13:55:33
Metrics:
Views: 22
Export: