Prekybos mokslai ir studijos Vilniaus universitete, 1945-2005 : chronologija, apmąstymai, prisiminimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybos mokslai ir studijos Vilniaus universitete, 1945-2005: chronologija, apmąstymai, prisiminimai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
567 p., 16 iliustr. p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštasis išsilavinimas; Ekonomika; Ekonomistų rengimas; Klaipėdos prekybos institutas; Prekyba; Prekybos ekonomika; Prekybos ekonomikos katedra; Prekybos mokslai ir studijos; Vytauto Didžiojo universitetas (VDU); VU; Department of Trade economy; Economics; Economics of trade; Economists training; Higher education; Klaipeda Institute; Trade; Trade science and studies; Trading Economics; VDU; VU.
Contents:
Įvadas — Aukštosios mokyklos gimimas ir raida Lietuvoje — Ekonomistų rengimas Vytauto Didžiojo universitete — Klaipėdos prekybos instituto vaidmuo rengiant ekonomistus — Ekonomistų rengimas Vilniaus universitete prieškario ir karo metais — Ekonomikos fakulteto raida pokario laikotarpiu — Prekybos fakulteto atsiradimas ir jo tarybos darbas — Mokymo planai ir jų kaita — Prekybos ekonomikos katedra — Prekių mokslo katedra — Materialinio ir techninio aprūpinimo ekonomikos katedra — Tarpfakultetinė politinės ekonomijos katedra — Paslaugų ekonomikos katedra — Prekybos ekonomikos ir organizavimo mokslinių tyrimų laboratorija — Nuo skaitytuvų iki kompiuterių — Priėmimo sąlygos ir jų kaita — Lankomumas ir pažangumas — Mokomoji ir gamybinė praktikos — Studentų mokslo tiriamasis darbas — Baigiamasis studijų etapas: valstybiniai egzaminai ir diplominis darbas — Studentiškos tradicijos — Profesinių sąjungų veikla — Kai kurios mintys apie partinės organizacijos veiklą — „Trečiojo semestro“ peripetijos – tarybinio laikotarpio politika — Karinis rengimas (spec. parengimas) — Te neišblėsta jų atminimas — Ne prekybininkai apie save ir Prekybos fakultetą — Prekybos ekonomikos katedros senbuvių pamąstymai — Diplomuoti prekybininkai (1945–2005: prekybos ekonomikos, prekių mokslo, materialinio aprūpinimo ekonomikos – dieninio, vakarinio, neakivaizdinio).
Keywords:
LT
Aukštasis išsilavinimas; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ekonomistų rengimas; Klaipėdos prekybos institutas; Mokslas / Science; Prekybos mokslai ir studijos; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Universitetai / Universities; VU; Prekybos politika / Trade policy.
EN
Economics; Economists training; Klaipeda Institute; Trading Economics.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga išleista Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 70 metų jubiliejaus proga. Joje aprašoma buvusio Prekybos fakulteto bei Prekybos ekonomikos katedros darbuotojų pedagoginė ir mokslinė veikla. Nemažai vietos skirta istorinėms aplinkybėms nušviesti, kurios turėjo tiesioginę įtaką ekonomikos ir kartu prekybos mokslų raidai universitete. Daugiausia dėmesio skirta studentų kontingento komplektavimui, studijų programoms ir pačioms studijoms. Nemažą dalį sudaro prisiminimai ir asmeniniai autoriaus išgyvenimai, nes didžioji sąmoningo gyvenimo dalis praėjo Prekybos ekonomikos katedroje. Visas tekstas parašytas naudojant universiteto ir asmeninio archyvo medžiagą. Dvidešimt metų gyvavo atskiras Prekybos fakultetas. Jis suvaidino svarbų vaidmenį gerinant ir tobulinant prekybinio profilio specialistų rengimą Lietuvoje. Buvo vykdomas ir mokslo tiriamasis darbas, kurio svarbiausi teiginiai užfiksuoti spausdintuose darbuose. Ši knyga – tai ne išsamus veiklos metraštis, juo labiau ne mokslo studija, o subjektyvių prisiminimų pluoštas, besiremiantis įvairių susirinkimų protokolų išrašais ir nereguliariai rašyto dienoraščio puslapiais, turintis tikslą paskatinti kiekvieną domėtis praeitimi, ją giliau pažinti ir palengvinti skaitytojui vertinti ją individualiai. Tai visų, ilgiau ar trumpiau jame dirbusių, tebedirbančių, ir studijavusiųjų prisiminimai, paįvairinti gyvais pasakojimais ir nuotraukomis iš bendro Ekonomikos fakulteto, dvidešimt metų gyvavusio Prekybos fakulteto ir jo katedrų istorijos, studijų laikų.

ENThis book was published to mark the 70th anniversary of the Faculty of Economics of Vilnius University. It describes pedagogical and academic activities of employees of the former Faculty of Trade and the Department of Trade Economy. A great deal of attention is paid to the description of historical circumstances, which had direct influence on development of economy and trade sciences in the university. The major attention is paid to the selection of students, study programmes and the studies themselves. A great part of the book consists of the author’s recollections and personal experiences, since he spent the major part of his life at the Department of Trade Economy. The whole text is written by suing the material from the university and personal archive. The Faculty of Trade existed for 20 years. It had a significant role while improving the training of trade specialists in Lithuania. It also performed scientific research activities, the key statements of which are recorded in printed works. This book is not an extensive chronicle of activities, and it is not a scientific study. It is a source of subjective recollections based on extracts from various minutes of meetings and an irregularly lead diary. Its aim is to encourage interest in the past, to perceive it and to make it easier for the reader to access it individually. It contains recollections of all those once employed at the department, those, who still work here, those who once studied here. These recollections are illustrated with photos.

ISBN:
9786094590054
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34867
Updated:
2021-03-03 21:27:47
Metrics:
Views: 7
Export: