Universiteto neakademinio personalo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto neakademinio personalo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimas
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 20, p. 138-148
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo institucijų neakademinio personalo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas yra naujas iššūkis aukštojo mokslo institucijoms, siekiančioms kurti naujas žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros strategijas skatinant nuolatinį darbuotojų mokymąsi ir profesinį tobulėjimą. Straipsnyje analizuojama Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) patirtis: apibūdinami vertinimo procedūros etapai ir vertinimo metodika, pristatoma įvertinimo procedūros taikymo universitete patirtis remiantis dalyvavusių kandidatų požiūriu ir refleksijomis. VDU vykdytas bandomasis darbuotojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas vadybos srityje rodo naujas kryptis aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkoje. Šiuolaikinės aukštosios mokyklos studijų kokybei teikiama nauja prasmė – ji suvokiama ne tik kaip studijų organizavimo proceso ir studijų programų turinio kokybė, bet kaip visos studijų aplinkos gerinimas, kurį užtikrinti padeda kokybiškas akademinio ir neakademinio personalo darbas. Vertinimas parodė, kad suaugusiųjų mokymosi pasiekimų vertinimui vykdyti didelis dėmesys turi būti skinamas informavimui apie pasiekimų vertinimo procesą, vertinimo naudą darbuotojui ir organizacijai, taip pat tinkamų metodų parinkimui ir individualioms konsultacijoms. Kandidatų refleksijų analizė parodė, kad kompetencijų kortelė, kaip metodas, sąlygojo individualų savo pasiekimų inventorizavimą, o vertinamasis pokalbis buvo reikšmingesnis identifikuojant ne tokius akivaizdžius bendruosius vadybinius gebėjimus. Kandidatų patirties refleksijos atskleidė ir leido numatyti metodikos tobulinimo perspektyvą.Reikšminiai žodžiai: Kandidatai; Kompetencija; Kompetencija, gebėjimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas, kandidatas; Neformalus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas; Achievements evaluation; Applicants; Competence; Competence, ability, evaluation of non-formal and informal learning achievements, applicant; Non-formal and informal learning.

ENThe assessment and recognition of non-formal and spontaneous learning achievements of non-academic staff at institutions of higher education is a new challenge for such institutions aspiring to create new HRM and development strategies to promote on-going staff training and professional development. The article analyses the experience of Vytautas Magnus University (VMU): the stages and methodology of the evaluation procedure are described, and experience in applying the evaluation procedure at the university based on the views and self-reflections of the participants is presented. The trial evaluation of achievements of non-formal and spontaneous staff learning performed at VMU in the field of management suggests new directions in the reform of higher education governing. The quality of modern-day higher education studies takes on new meaning - it is perceived not only as the quality of the process of organising studies and the curriculum, but also as the improvement of the entire learning environment, which quality academic and non-academic staff help to ensure. The evaluation showed that in order to evaluate the learning achievements of adults, considerable attention must be given to providing information about the achievement evaluation process and the benefits of the evaluation to the employee and the organisation, as well as to the choice of appropriate methods and individual consultations. Analysis of the candidates’ reflections revealed that as a method, the competency card resulted in an inventory of individual achievements, while the evaluative conversation was more significant in identifying less obvious general managerial skills. The self-reflections of the candidates’ experience revealed and allowed to foresee the prospects for methodological improvement.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo procedūros kokybiniai parametrai = Qualitative parameters for evaluation procedures of nonformal and informal learning achievements / Eglė Stasiūnaitienė, Lina Kaminskienė. Aukštojo mokslo kokybė. 2009, Nr. 6, p. 117-140.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34847
Updated:
2018-12-17 13:09:04
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: