Inovacijų valdymas : teoriniai principai, tendencijos, politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijų valdymas: teoriniai principai, tendencijos, politika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
318
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Ekonomika; Inovacijos; Inovacijų politika; Inovacijų valdymas; Intelektinė nuosavybė; Mokslinis; Mokslo tiriamoji veikla; Technologinis; Technologinės inovacijos; Verslas; Business; Economy; Innovation; Innovation management; Innovation politics; Intellectual property; Science research activity; Scientific; Technological; Technological innovations.
Contents:
Įvadas — Inovacinio proceso teoriniai principai — Inovacijos kaip verslo proceso pagrindas — Inovacijos sąvokų interpretavimas — Inovacinio proceso aplinka ir struktūra — Inovacijų klasifikavimas — Inovacijų teorijos formavimosi raida ir pagrindiniai bruožai — Inovacijų valdymo specifika ir problemos — Mokslo tiriamoji veikla — Mokslo tiriamosios veiklos specifika ir vertinimas — Mokslinė-techninė prognozė - orientyras verslininkams — Mokslo tiriamųjų ir plėtros darbų planavimas įmonėje — Išteklių mokslo tiriamosios veiklos projektams paskirstymas — Mokslo tiriamosios veiklos strategijos pasirinkimas ir įgyvendinimas įmonėje — Technologinės inovacijos — Technologinių inovacijų dažnumas ir technologinė trajektorija — Technologinių inovacijų strategija įmonėje — Technologijų plitimas ir pramonės raida — Technologinis intensyvumas ir modernios technologijos — Technologinių inovacijų įtaka ekonominiams procesams — Intelektinės nuosavybės valdymas — Intelektinės nuosavybės sąvoka ir objektai — Intelektualinės nuosavybės teisinė apsauga — Teisių į pramoninę nuosavybę įforminimas — Intelektinės nuosavybės ekonomika — Inovacinės politikos formavimas ir įgyvendinimas — Inovacinės politikos tipai ir inovacijų sistema — Inovacinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai — Inovacijų politikos įgyvendinimas Lietuvoje — Inovacinės veiklos lyginamoji analizė — Lietuvos inovacijų politikos tobulinimas, remiantis užsienio šalių patirtimi — Baigiamosios pastabos — Priedai — Literatūra.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Intelektinė nuosavybė; Mokslinis; Mokslo tiriamoji veikla; Technologinės inovacijos; Technologinis; Verslas / Business.
EN
Business; Intellectual property; Science research activity; Scientific; Technological innovations; Technological.
Summary / Abstract:

LTInovacijos - vienas iš svarbiausių šalies ekonomikos ar įmonės sėkmingos plėtros veiksnių. Diegiant inovacijas svarbu įvertinti ne tik praktinius jų valdymo aspektus, bet ir žinoti tam tikrus jų generavimo ir paplitimo dėsningumus, pagrindinius teorinius principus. Jų nesilaikant paprastai daromi klaidingi strateginiai sprendimai, patiriama nuostolių. Pirmoje knygos dalyje išryškinama inovacijų svarba verslui, pateikiamos inovacijų sampratos interpretacijos, inovacinio proceso struktūra, inovacijų klasifikavimas, apžvelgiami pagrindiniai inovacijų teorijų bruožai, pabrėžiama inovacijų valdymo specifika ir problemos šiuolaikinėje ekonomikoje. Toliau nagrinėjami mokslo tiriamosios veiklos specifikos ir vertinimo, mokslinių prognozių svarbos, mokslo tiriamųjų ir plėtros darbų planavimo ir išteklių jų projektams paskirstymo, strategijos pasirinkimo ir įgyvendinimo klausimai. Daug dėmesio skiriama technologinių inovacijų dažnumo ir technologinės trajektorijos koncepcijai, technologijų plitimo ir pramonės vystymosi tendencijoms, technologinio intensyvumo, modernių technologijų ir technologinių inovacijų įtakos ekonominiams procesams bei konkurencingumui didinti, technologijų perdavimo tinklų sistemos esmei apibūdinti. Knygoje apžvelgiami intelektinės nuosavybės autorių teisių bei pramoninės nuosavybės klausimai. Nagrinėjami inovacinės politikos tipai ir inovacijų sistema, pateikiama inovacinės veiklos rezultatų lyginamoji analizė bei remiantis užsienio šalių patirtimi aptariamos Lietuvos inovacijų politikos tobulinimo kryptys.

ENInnovation is one of the major factors of country's economy or company's successful development. When introducing innovations, not only practical aspects of their management must be considered, but also certain laws of their generation and spread, main theoretical principles should be known. Failure to observe them usually results in wrong strategic decisions made, losses incurred. The first part of the book highlights the importance of innovations for business, presents interpretations of the concept of innovations , structure of innovation process, classification of innovations, reviews the key features of the theories of innovations, emphasises specifics and problems of innovation management in modern economy. Further sections of the book discuss the issues of scientific research specifics and assessment, importance of scientific forecasts, planning of scientific research and development works and distribution of resources for their projects, strategy selection and implementation. A lot of attention is focused on the concept of frequency and technological trajectory of technological innovations, trends of technologies spread and industrial development, impact of technological intensity, modern technologies and technological innovations on economic processes and competitiveness enhancement, description of the essence of the system of technologies transmission networks. The book discusses the issues of intellectual property copyrights and industrial property. Types of innovation policy and the system of innovations are analysed, comparative analysis of innovative activity outcomes is presented and based on foreign experience, the directions for improvement of the Lithuanian innovation policy are discussed.

ISBN:
9789955634959
Related Publications:
Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovacijoms / Zenona Ona Atkočiūnienė, Aurelija Petronytė. Informacijos mokslai. 2018, t. 83, p. 24-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34836
Updated:
2021-03-03 21:13:23
Metrics:
Views: 377
Export: