Dėl mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo
Alternative Title:
On accentuation of mixed type verbs
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2005, Nr. 4, p. 7-9
Summary / Abstract:

LTMišriaisiais lietuvių gramatikos tradicijoje vadinami tokie veiksmažodžiai, kurių bendratis yra priesaginė, esamojo laiko forma be priesagos, o būtojo kartinio laiko forma vienų žodžių yra priesaginė, kitų – be priesagos. Šiai veiksmažodžių grupei būdingos trys priesagos – -ėti, -yti ir -oti, pvz.: galėti, gãli, galėjo; táikyti, táiko, -ė; bijóti, bìjo, bijójo. Straipsnyje apžvelgiama, kaip Valstybinė lietuvių kalbos komisija, ypač paisydama realios vartosenos polinkių, patikslino dalies minimųjų veiksmažodžių kirčiavimą. Daugiausia rekomendacijų teikiama -ėti žodžiams: a) grupelei veiksmažodžių rekomenduojamas gretiminis kirčiavimas, pagrindiniu paprastai teikiant variantą su priesagos kirčiu, vyraujančiu aptariamoje grupėje, pvz., amsėti, ámsi, amsėjo ir ámsėti, ámsi, ámsėjo; b) žodynuose kodifikuotos gretybės su dvejopa es. laiko šaknies priegaide sukeistos vietomis, pirmenybę teikiant tvirtapradžiam kirčiavimui, pvz., bámba ir bamba (bambėti, -ėjo). Grupelei -oti veiksmažodžių, kurie teikti su tvirtaprade šaknimi, rekomenduojamos gretybės ir su priesagos kirčiu, pvz., kýšoti, kýšo, kýšojo ir kyšóti, kýšo, kyšójo. Žodžiams, teiktiems su trumpuoju kirčiuotu šaknies balsiu -a-, rekomenduojamas ir tvirtagalis kirčiavimas, pvz., knàpso ir knãpso (knapsóti, -ójo). Mažiausiai koreguotas priesagos -yti mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimas – teikiamos kelios gretybės, pvz., saistýti, saĩsto, -ė ir sáistyti, sáisto, -ė (plg. dvejopai kirčiuojamus pamatinius žodžius síeti ir siẽti). [Iš leidinio]

ENIn Lithuanian grammar, mixed type verbs are verbs that have suffixal infinitive, present tense form has no suffix, and the pas tense firm of some words is suffixal and of other—without a suffix. This group of verbs have three characteristic suffixes: -ėti, -yti and -oti, for example: galėti, gãli, galėjo; táikyti, táiko, -ė; bijóti, bìjo, bijójo. The article reviews the way the State Language Commission—especially considering real usage tendencies—specified accentuation of some mentioned verbs. Most recommendations were provided in relation to -ėti words: a) a small group of verbs is provided as the main one predominant in the discussed group, for example, amsėti, ámsi, amsėjo ir ámsėti, ámsi, ámsėjo; b) in vocabularies, codified similar words with double present tense base accent are counterchanged, priority was given to falling accentuation, for example bámba and bamba (bambėti, -ėjo). A group of -oti verbs, which were provided with a falling root of the word have recommended similar words with suffix accent, for example kýšoti, kýšo, kýšojo and kyšóti, kýšo, kyšójo. Words that were provided with a short accentuated root vowel -a- is recommended rising accentuation, for example knàpso and knãpso (knapsóti, -ójo). Accentuation of mixed verbs with suffix -yti is least adjusted—few similar words are suggested, for example saistýti, saĩsto, -ė and sáistyti, sáisto, -ė (according to double accentuation basic words síeti and siẽti).

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3481
Updated:
2013-04-28 15:53:25
Metrics:
Views: 33
Export: