Zur Rolle der Motivation der Lerner im Deutschunterricht

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Rolle der Motivation der Lerner im Deutschunterricht
Alternative Title:
Apie besimokančiųjų motyvacijos reikšmę vokiečių kalbos užsiėmimuose
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmens faktorius; Kalbos vartojimas; Mokymasis; Mokymosi poreikiai; Motyvacija; Vokiečių kalba; German; Language usage; Learning needs; Motivation; Personality factor; Study.
Keywords:
LT
Asmens faktorius; Kalbos vartojimas / Language use; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Motyvacija / Motivation; Vokiečių kalba / German language.
EN
German; Language usage; Learning needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra sąvokų „motyvacija“, „mokymosi poreikis“ atskleidimas ir studentų apklausos apie jų vokiečių kalbos mokymosi motyvaciją analizė. Apklausoje dalyvavo 100 VDU ir VU (Vilniaus ir Kauno) studentų, besimokančių vokiečių kalbos kaip pirmos arba antros užsienio kalbos. Apklausos metu buvo užpildyta anketa su šiais klausimais: vokiečių kalbos vartojimo sritys, mokymosi tematika, darbo įgūdžiai, darbo formos. Darant apklausą buvo atsižvelgta į asmens faktorių, t.y. remiamasi moksline koncepcija, pagal kurią besimokančiųjų motyvacija yra siejama su jų norais bei interesais; atsižvelgiama ir į situacijos faktorių. Apklausos rezultatai parodė, kad studentai dažniausiai vartoja vokiečių kalbą keliaudami arba dirbdami. Jų poreikius labiausiai atitinka temos, susijusios su laisvalaikiu, kultūra, kelionėmis; pasigendama poreikio skaityti mokslinę literatūrą vokiečių kalba. To priežastis galėtų būti per mažas dėmesys studijuojamo dalyko literatūrai užsienio kalba specialybės paskaitų metu. Dauguma apklaustųjų pirmenybę teikia šnekėjimo įgūdžių tobulinimui ir darbui grupėse. Apklausos metu padarytos išvados bei joje keliami klausimai galėtų būti individualiai panaudoti planuojant vokiečių kalbos užsiėmimus ir kartu padidinant studentų vokiečių kalbos mokymosi motyvaciją. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal the notions “motivation” and “learning needs” and to analyse the results of a students’ survey about their German language learning motivation. 100 students of VDU and VU (Vilnius and Kaunas) studying the German language as their major or minor language participated in the survey. During the survey, a questionnaire with the following questions was filled in: fields where the German language is used, learning themes, working skills, forms of work. During the survey implementation, the personal factor was taken into consideration, i.e. the survey was based on a scientific concept according to which the motivation of learners is related to their wishes and interests. The situational factor was also considered. The results of the survey showed that students usually use the German language when travelling or working. Their demands correspond to the themes related to leisure activities, culture, travelling. There is a shortage of the need to use the German language for scientific reading. This shortage might have been caused by too little attention to subject literature in a foreign language during lectures. The majority of respondents give priority to the development of speaking skills and group work. Conclusions made during the implementation of the survey and the questions it analyses could be used individually when planning German language classes and thus increasing students’ motivation for German language learning.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34809
Updated:
2016-11-05 12:25:24
Metrics:
Views: 2
Export: