Lithuania's World Trade Organization accession negotiations : an overview

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania's World Trade Organization accession negotiations: an overview
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasaulinė prekybos organizacija; Pasaulio prekybos organizacija; Sąlygų suderinimas; Accession negotiations; European Union; Lithuania; World Trade Organization; World trade organisation; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Sąlygų suderinimas; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
EN
Accession negotiations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pateikti Lietuvos derybų dėl narystės Pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO) apžvalgą ir iškelti aktualių klausimų tolimesnėms akademinėms derybų studijoms. Ar maža valstybė gali efektyviai derėtis su didžiosiomis? Kokie veiksniai lemia derybų strategijas ir tarptautinių ekonominių derybų rezultatus? Kokia teorija – ekonomikos, tarptautinės politinės ekonomikos, derybų – geriausiai paaiškina svarbiausius derybų su PPO momentus? Straipsnis pradedamas aplinkybių, kuriomis vyko Lietuvos stojimas į PPO, pristatymu. Antroje straipsnio dalyje apžvelgiama institucinė derybų struktūra, Lietuvos stojimo į šią tarptautinę organizaciją procesas, aptariami svarbiausi to meto derybų aspektai. Pasiekti derybų rezultatai palyginami su kitais panašiais derybų atvejais. Atlikta apžvalga rodo, kad derybų procesas buvo kritiškiausiais Lietuvos priėmimo į PPO momentas. Nors tarptautinės politikos aplinkybės buvo palankios Lietuvai, derybų baigtį nulėmė ekonominiai išskaičiavimai. Paaiškėjo, kad derybų situacijoje politinių sąjungininkų ir priešininkų elgesys menkai skyrėsi, o Lietuva nekontroliavo daugelio derybas nulėmusių veiksnių, neturėjo nuoseklios bei vieningos derybų strategijos. Nagrinėtas atvejis rodo, kad šiandien narystės PPO siekiančioms valstybės taikomi žymiai griežtesni kriterijai lyginant su šios organizacijos steigėjomis. Straipsnis baigiamas likusiais aktualiais neatsakytais klausimais ir apibendrinimu, jog Lietuvai integruojantis į regioninę bei tarptautinę rinkas, derybų skaičius bei tarptautinių ekonominių derybų mechanizmų analizės aktualumas augs.

ENThe article aims to give an overview of Lithuania’s negotiations on its membership in the World Trade Organisation (WTO) and pose relevant questions for further academic studies into the negotiations. Is a small state able to effectively negotiate with large ones? What factors determine negotiation strategies and the outcome of international economic negotiations? What theory – of economics, international political economics or negotiations – best explains key moments of the negotiations with the WTO? The article begins with the presentation of circumstances of Lithuania’s accession to the WTO. Part two of the article examines the institutional structure of the negotiations, the process of Lithuania’s accession to the WTO and key aspects of the then negotiations. The negotiation outcome is compared with other similar cases of negotiations. The examination shows that the negotiation process was the most critical moment of admission of Lithuania to the WTO. Although circumstances of international politics were favourable to Lithuania, the outcome of the negotiations was decided by economic calculations. It emerged that the conduct of political allies and that of opponents differed little in the negotiation situation, and Lithuania neither controlled many factors that determined the negotiations, nor had a consistent and unified strategy for negotiations. The case study shows that states seeking membership in the WTO today have to meet far stricter criteria than those applied to the founders of the WTO. The article ends with remaining relevant unanswered questions and a summation that as Lithuania integrates into the regional and international market, the number of negotiations and relevance of the analysis of mechanisms for international economic negotiations will grow.

ISSN:
1392-9321
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34790
Updated:
2018-12-17 11:03:37
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: