The Interest of Lithuania's church in the apostolic activity in Russia and among Russians

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Interest of Lithuania's church in the apostolic activity in Russia and among Russians
Alternative Title:
Lietuvos bažnyčios apaštalavimas tarp rusų Rusijoje
In the Journal:
Bažnyčios istorijos studijos. 2011, 4, p. 103-120, 213. Bažnyčios istorija nuo Romos iki Vilniaus: iššūkiai krikščionybei nuo Ankstyvųjų Naujųjų laikų iki šių dienų
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apaštališkoji misija; Bažnyčia; Katalikų bažnyčia; Katalikų tikėjimas; Rusijos ortodoksai; Rytų apeigų katalikų tikėjimas; Sentikiai; Apostolic activity; Catholic faith; Church; Eastern rite Catholic faith; Lithuania; Old Believers; The Katholic Church; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
Apaštališkoji misija; Bažnyčia / Churche; Rytų apeigų katalikų tikėjimas; Rusijos ortodoksai; Sentikiai; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTKatalikiška Lietuva prisidėjo prie idėjos stačiatikiškus Rytus atversti į katalikybę įgyvendinimo; tokius veiksmus Lietuvos Bažnyčią skatino ir vietiniai dvasininkai, ir Vatikanas. Lietuviai kunigai gerai žinojo bažnytinio gyvenimo Rusijoje aplinkybes, daugelis ten dirbo ir carinės, ir sovietinės imperijos laikais, domėjosi stačiatikybės doktrina (nemažai daktaratų buvo skirti būtent šiai problematikai, ypač tarpukariu). Priklausomai nuo besikeičiančių politinių aplinkybių Lietuvoje platesnį užmojį įgavo keletas su misijoms susijusių projektų: 1) rytų apeigų misijos, 1934-1940 m. veikusios Kaune, bandymas prijungti prie Katalikų Bažnyčios Lietuvos stačiatikius ir sentikius; 2) mėginimas pasiųsti kunigų į nacių okupuotas SSRS sritis 1941-1944 m.; 3) kunigų ir vienuolių apaštalavimas įvairiose SSRS respublikose 1944-1990 m. Straipsnyje nagrinėjamos šių projektų paskatos, pagrindinį dėmesį skiriant pasirengimo apaštalavimui iniciatyvoms - viešosios nuomonės formavimui, misijinėms struktūroms bei jų sąveikai su valstybinėmis institucijomis. Paaiškėjo, jog nepaisant jų vykdytojų pastangų, pastarieji projektai nebuvo sėkmingi nei Lietuvoje, nei kitose Europos valstybėse ar JAV. Taip pat konstatuojama, jog katalikų požiūris į stačiatikybę XX a. gerokai pasikeitė, tačiau to negalima pasakyti apie stačiatikių požiūrį į katalikybę, nes distancija skiria ne tik skirtingas religijas, bet ir skirtingas kultūras, persmelktas istorine atmintimi.

ENThe Catholic Lithuania has contributed to the realisation of the idea to convert the Orthodox East to Catholicism. Such actions were being promoted by the local clerics, Lithuanian church and Vatican. Lithuanian priest knew the situation of the church life in Russia because many of them worked there during the period of the Tsarist and Soviet empire. They showed interest in the Orthodox doctrine (many of the doctorates were devoted to this issue especially between the wars). Depending on the changing political situation in Lithuania a wider scope was placed on projects related to the mission: 1) the mission of the morning rites that proceeded in Kaunas in 1934-1940, the attempt to join the Orthodox Christians to the Catholic church in Lithuania; 2) the attempt to send priest to the occupied parts of the USSR in 1941-1944; 3) apostolate of priest and monks in various parts of the of USSR in 1944-1990. The article analyses the reasons and initiatives if these projects and the main focus is placed on the preparation for the apostolate initiatives: the formation of public opinion, the mission structures and the interaction with the governmental institutions. It became clear that despite the effort the projects were not successful neither in Lithuania nor in the other European countries or the US. It can be noted that the Catholic views about the Orthodoxy in the 20th century have changed rapidly. However, the same cannot be said about the Orthodox views about Christianity because the distance separates not only different religions but also different cultures that are bound by the historical memory.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Palikti ar gelbėti? Kunigai lietuviai bolševikinėje Rusijoje (1918-1939) / Arūnas Streikus. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 2021, t. 44, p. 7-26.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34779
Updated:
2018-12-17 13:09:00
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: