Laisvo darbo jėgos judėjimo padariniai ir vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvo darbo jėgos judėjimo padariniai ir vertinimai
Alternative Title:
Free movement of labour force: conseguences and their evaluations
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Darbo jėga, laisvas darbo jėgos judėjimas; EEuropos Sąjunga; Emigracija; Emigrantai (Diaspora); Laisvas darbo jėgos judėjimas; Laisvas judėjimas; Laisvo darbo jėgos judėjimo padariniai; Laisvo darbo jėgos judėjimo vertinimai; Emigrants; Emigration; European Union; Free movement; Free movement of labour force; Labour force; Lithuania; The conseguences of the free movement of labour force; The evaluation of the free movement of labour force; The free movement of labour force.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; EEuropos Sąjunga; Emigracija / Emigration; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora.
EN
conseguences of the free movement of labour force; evaluation of the free movement of labour force; Free movement of labour force; Free movement; Labour force.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), jos gyventojai gali naudotis viena iš pagrindinių laisvių – darbo jėgos judėjimo laisve. Nė vienoje ES šalyje pilietis negali būti diskriminuojamas ir Lietuvos piliečiai turėtų turėti tokias pačias teises išvykę dirbti į kitas šalis. Darbo paieškų užsienyje rezultatyvumas padidėjo, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Apie tris ketvirtadalius išvykstančių Lietuvos gyventojų sudaro darbo migrantai. Didžioji jų dauguma dirba užsienyje mažiau kvalifikuotą darbą, lyginant su turėta kvalifikacija Lietuvoje. Darbo migracija tampa masine emigracija. Ekspertų nuomone, Lietuvos Respublikos atstovybės yra arčiausiai užsienio lietuvių, todėl jų atžvilgiu reiškiama daugiausia pageidavimų ir pastabų, atitinkamai joms turėtų būti suteikiama daugiau lėšų ir galimybių padėti išeivijai išsaugoti tautinį, kultūrinį bei pilietinį identitetą, skatinant jų grįžimą į Lietuvą. Net ir nusprendusieji negrįžti į Lietuvą, jų nuomone, neturėtų būti traktuojami kaip prarasti lietuviai. Globaliame pasaulyje migravimas nebūtinai reiškia gimimo vietos apleidimą, o greičiau buvimą keliose vietose. Tokiu atveju migravimas vertinamas kaip pasikartojančios kelionės, turinčios aiškią socioekonominę poziciją. Emigrantai linkę išlaikyti ryšius su kilmės šalimi kurdami transnacionalines bendruomenes, ypač naudodamiesi naujausiomis elektroninėmis technologijomis. Patys emigrantai blaiviai vertina laisvo darbo jėgos judėjimo padarinius ir siūlo konkrečias priemones valstybinėms institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms jų švelninimui.

ENFollowing Lithuania's accession to the European Union (EU), its nationals can exercise one of the fundamental freedoms - free movement of labour. A national cannot be discriminated in any EU Member State and Lithuanian nationals should have the same rights when working abroad. Search for jobs abroad has become more productive once Lithuania joined the European Union. Approximately three quarters of Lithuanians leaving the country are migrant workers. Great majority of them have less qualified job abroad if compared with their qualification in Lithuania. Labour migration has been turning into mass emigration. According to the experts, embassies of the Republic of Lithuania are closest to Lithuanians living abroad, therefore most requests and comments are received in their respect, correspondingly they should be assigned more funds and possibilities to help emigrants to preserve their national, cultural and ethnic identity, encouraging their return to Lithuania. Even those who decided not to go back to Lithuania, in their opinion, should not be treated as lost Lithuanians. In the global world, migration does not necessarily mean desertion of the place of birth, but rather presence in several places. In this respect migration is perceived as recurrent journeys with clear socio-economic position. Emigrants tend to maintain relations with their country of origin by founding transnational communities, in particular, by the use of the latest electronic technologies. Emigrants themselves have clear understanding of the consequences of free labour movement and suggest specific measures to the state authorities and public organisations on their mitigation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34762
Updated:
2014-04-17 17:42:38
Metrics:
Views: 1
Export: