Kelios mintys dėl latvių senųjų raštų vienaskaitos kilmininko su -as ir daugiskaitos kilmininko su -us

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelios mintys dėl latvių senųjų raštų vienaskaitos kilmininko su -as ir daugiskaitos kilmininko su -us
Alternative Title:
Some remarks on the genitive singular in -as and the genitive plural in -us of Latvian old manuscripts
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 2, p. 205-217
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTKanizijaus katekizmo vertimo ir Elgerio tekstuose (i)o kamieno daiktavardžių vienaskaitos genityvas su -es, -as yra Rygos tarmės (rīt)-as tipo kilmininko vartosenos sferos išplėtimo padarinys. Vokiečių kalboje būtino daiktavardžio frazės palydovo artikelio forma vertėjų pasirinkta ne vyriškosios giminės genityvo forma tā, o moteriškosios giminės forma tās dėl klaidingai suvokto derinimo ir formos tās struktūrinio panašumo į gimtosios kalbos artikelio vyriškosios giminės vienaskaitos kilmininko formą des. Senuosiuose latvių tekstuose vartojamas vardažodžių daugiskaitos „genityvas“ su -us nėra „asimiliacijos“ su vienskiemenių rodomųjų įvardžių daugiskaitos „genityvu“ tuos padarinys, nes tokio tipo įvardžių „genityvo“ Rygos tarmėje nėra buvę. „Genityvo“ galūnę -us senuosiuose tekstuose turi tik vyriškosios giminės ((i)o ir iio kamienų) daiktavardžiai. Tekstų duomenys leidžia daryti prielaidą, kad tiek vienskiemenių įvardžių tuos tipo forma, tiek vardažodžių (vis)-us (grēk)-us tipo kilmininko formos yra daugiskaitos akuzatyvo formos, kurios dėl daugiskaitos genityvo ir akuzatyvo neutralizacijos tam tikrose pozicijose vartojamos pramaišiui su daugiskaitos genityvo formomis. Pirmoji daugiskaitos genityvo ir akuzatyvo neutralizacijos pozicija galėjo rastis latviškai kalbančių vokiečių sociolekto prielinksninėse konstrukcijose. Antroji kalbamųjų formų neutralizacijos pozicija radosi latviškai kalbančių vokiečių sociolekte po to, kai visiškosios nominacijos atvejais tranzityvinio veiksmažodžio akuzatyvo valdymas buvo apibendrintas ir veiksmažodžių abstraktams, veikėjų pavadinimams.Reikšminiai žodžiai: Latvių kalba; Senieji raštai; Kilmininkas; Latvian language; Old writings; Genitive.

ENGenitive singular case of nouns with (i)o stem in the translation of Canisius' Catechism and Elgers' texts with -es, -as endings are the consequence of the expansion of the spread of Riga dialect (rīt)-as type genitive case. In the German texts mandatory companion of a noun phrase, i.e. article was incorrectly chosen by translators in genitive case of feminine form tās rather than masculine form tā because of wrongly perceived agreement and structural likeness of the form tās to the article of masculine singular genitive case des "Genitive" of plural nouns ending in -us found in the old Latvian texts is not the outcome of "assimilation" with the plural "genitive" of monosyllabic indicative pronouns, as this type of pronouns had no "genitive" case in Riga dialect. "Genitive" ending -us in the old texts is found with masculine nouns with the stem of (i)o and iio). Based on the data of the texts, a presumption can be made that the form of monosyllabic pronouns "those" and genitive cases of the type of nouns (vis)-us (grēk)-us are the forms of plural accusative, which due to neutralisation of plural genitive and accusative in certain positions are used in turns with plural genitive forms. The first neutralisation position of plural genitive and accusative could have originated from the prepositional constructions of Latvian-speaking German socioelect. The second neutralisation position of spoken forms developed in Latvian-speaking German socioelect after management of accusative of transitive verb in absolute nomination cases was summarised for abstracts of verbs and names of actors.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Joniškio šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių linksniavimas / Aušra Kaikarytė. Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 77-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34759
Updated:
2018-12-17 10:54:26
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: