Self- and peer-assessment in learning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Self- and peer-assessment in learning / teaching English for specific purposes
Alternative Title:
Neformalus profesinis užsienio kalbos žinių tikrinimas
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalbos dėstymas nespecialistams; Bendraamžių vetinimas; Mokymosi motyvacija; Savianalizė; Specifinės paskirties anglų kalba; Užsienio kalbos žinių tikrinimas; Užsienio kalbų dėstymo metodika; ESP; Foreign language tests; Learning motivation; Methods of teaching of foreign languages; Non-specialists; Peer - assessment; Self - assessment; Self-assessment; Teaching English for non-philologists.
Keywords:
LT
Ugdymas / Education; Užsienio kalbos / Foreign languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti neformalaus profesinio užsienio kalbos žinių tikrinimo ypatumai. Nagrinėjami įvairūs besimokančiųjų savianalizės bei analizės metodai. Atskleista, kad integruojant šiuos metodus į užsienio kalbos pratybas specialiosioms reikmėms, didėja studentų motyvacija bei poreikių suvokimas, gerėja mokymosi rezultatai bei skatinama mokymosi autonomija. Plėtojami besimokančiųjų gebėjimai įsivertinti savo pažangą ir pasiekimus, todėl jaučiama mokymosi atsakomybė. Tai padeda planuoti savo veiklą, pasirenkant priimtiną mokymosi tempą. Apčiuopiami pasiekimai skatina besimokančiuosius tobulinti užsienio kalbą. Mokytojams kyla sudėtingas ir keblus uždavinys – atrinkti ir pritaikyti įvairius besimokančiųjų savianalizės bei analizės metodus. Tačiau pasikartojantys metodai gali slopinti mokinių domėjimąsi užsienio kalba. Todėl mokytojai, taikydami įvairius vertinimo metodus, turėtų skatinti besimokančiųjų iniciatyvą, naudojantis savo vaizduote ir ją plėtojant. Besimokančiųjų savęs vertinimas suteikia mokytojui pirminės informacijos apie jų poreikius, lūkesčius, baimes ir požiūrį į mokymo metodus bei priemones. Pagrindinis besimokančiojo savęs vertinimo privalumas yra jo įtaka mokymuisi, kaip jis suvokia, ką žino arba nežino, kokia galima tolesnė mokymosi pažanga ir kaip jis galėtų patobulinti savo žinias. Besimokančiojo savęs bei tarpusavio vertinimas turėtų būti skatinamas, nes jis yra vertingas ne tik ne tik užsienio klabos mokymo procesui, bet ir paties besimokančiojo profesiniam tobulėjimui.

ENThe paper aims to reveal the characteristics of non-formal professional testing of foreign language knowledge. Various methods of self-analysis and analysis of learners are investigated. The paper reveals that while integrating these methods in the practice of foreign language for special purposes, students’ motivation and understanding of needs increase, study results improve and the learning autonomy is promoted. The learners’ abilities to assess their own progress and achievements are developed, thus the responsibility for learning is felt. This helps to plan activities when choosing the acceptable pace of learning. Tangible results encourage learners to improve their foreign language. Teachers face a complicated task to select and adapt various methods of self-analysis and analysis of learners. However, repeating methods might suppress students’ interest in a foreign language. Therefore, when applying various assessment methods, teachers should promote learners’ initiative using and developing their imagination. Self-assessment of learners provides teachers with initial information about their needs, expectations, fears and the attitude towards teaching methods and means. The main advantage of the learner’s self-assessment is his influence on learning, how he understands, what he knows or does not know, what further learning progress is possible and how he could improve his knowledge. Self- and peer-assessment of learners should be promoted, because it is valuable not only for the process of teaching a foreign language, but also for the professional development of the learner.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34740
Updated:
2016-11-16 16:49:16
Metrics:
Views: 3
Export: