Specialybės tekstas ir terminologinės leksikos įvairovė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės tekstas ir terminologinės leksikos įvairovė
Alternative Title:
Texte de specialite et diversite du lexique terminologique
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Dalykinė kalba; Daugiareikšmiškumas; Leksika; Profesiniai tikslai; Sinonimija; Specialybės kalba; Specialybės tekstas; Specialybės terminologija; Struktūra; Techninių tekstų skaitymas; Terminai; Terminologinė leksika; Užsienio kalbų dėstymo metodika; Užsienio kalbų mokymas; Vartosena; Žymėjimas; Ambiguity; Common language; Foreign language teaching; Foreign language teaching methodology; Lexis; Marking; Polysemy, synonymy, terms; Professional goals; Professional language; Professional terminology; Reading of technical texts; Speciality text; Structure; Synonymy; Terminological lexis; Terms; Usage.
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTSpecialybės literatūros skaitymas aukštojoje nekalbinėje mokykloje yra viena iš užsienio kalbų mokymo/mokymosi veiklos rūšių. Pagrindinis uždavinys – gauti informacijos ir ją pritaikyti profesiniams tikslams. Skaitymo technika arba skaitymo užsienio kalba įgūdžiai ugdomi nelengvai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius: darbo su tekstu formas, skaitymo proceso organizavimo, teksto turinio ir kalbinės medžiagos santykio. Tekstui skaityti reikia tam tikrų kalbinių žinių, leksinių elementų ir mokėti atpažinti gramatines struktūras. Straipsnyje aptariami specialybės teksto ypatumai ir išryškinama terminologinės leksikos įvairovė. Nors yra labai konkretūs, siauri kiekvienos mokslo ar technikos srities terminai, tačiau pastebima bendrų dėsningumų tendencija daugelyje mokslo sričių, ypač ryškiai atsispindinti, kai kyla ekonominių ar socialinių klausimų vadyba, apyvarta, pardavimai. Savaime aišku, terminologinė leksika yra labai naudinga ir svarbi, bet jos nepakanka nei tekstinei ar bendravimo kompetencijai įgyti, nei teksto organizavimo problemoms spręsti. Vadinasi, terminologinės leksikos įvairiapusiško sudarymo ir vartojimo išmanymas yra tik dalis tų reikalavimų, kurie būtini skaitant specifinį tekstą, juolab, kad jos procentinis kiekis nėra didelis. Reprezentacijos, kuriomis grindžiamos argumentinės schemos, atlieka bene pagrindinį vaidmenį ir galutinai lemia specialybės teksto struktūrinius ryšius ir kalbos vartoseną.

ENReading of speciality literature at a nonlinguistic institution of higher education is one of teaching/learning activities of foreign languages. The main task is to obtain information and use it for professional purposes. The reading technique or skills of reading in a foreign language are developed not easily, taking into consideration various factors such as forms of working with a text, organisation of reading process and the ratio between the content of a text and linguistic material. Reading of a text requires certain linguistic knowledge, lexical elements and the competence to identify grammatical structures. The article discusses peculiarities of a speciality text and highlights the variety of terminological lexis. Although there are highly specific and precise terms in every field of science or technology, a tendency towards common consistent patterns is observed in many scientific fields. It is extremely clear when the management, turnover and sales of economic or social issues grow. Naturally, terminological lexis is very useful and important, but it is not sufficient to acquire textual or communication competence, or to tackle problems of text organisation. Consequently, the knowledge of versatile composition and use of terminological lexis is only part of requirements that are necessary for the reading of a specific text, especially, considering the fact that its percentage is not high. Representations on which argument schemes are based play, perhaps, the key role and finally determine structural relations and the usage of language in a speciality text.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34739
Updated:
2016-11-16 16:26:37
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: