Nauja eurokalba: socialiniai psichologiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja eurokalba: socialiniai psichologiniai aspektai
Alternative Title:
New Euro-language: the socio-psychological aspects
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Euro kalba; Eurokalba; Europos Sąjunga (European Union); Ideologemos; Ideologija; Kalba; Psichologiniai aspektai; Socialiniai aspektai; Euro language; European Union; Ideology; Language; Lithuania; New Euro-language; Psychological aspects; Social aspects.
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Eurokalba; Ideologemos; Ideologija; Kalba; Psichologiniai aspektai; Socialiniai aspektai.
EN
Euro language; Euro-language; Ideology; Language; Psychological aspects; Social aspects.
Summary / Abstract:

LTNumanomų skaitytojų kartos gali prisiminti įstojimą į Europos Sąjungą, kai mūsų visuomenę, ką tik atsipeikėjusią nuo sovietmečio, staigiai užgriuvo europeizacija. Į šio reiškinio sudėtį įeina naujos ideologijos gamyba bei jos diegimas į vadinamųjų plačiųjų masių sąmonę. Atsirado užsakymas euroasmenybei, kuri atitiktų naujo žmogaus pavyzdį: naujoje epochoje turi gyventi politiškai korektiškas, tolerantiškas pilietis, racionaliai (europiniu požiūriu) organizuojantis savo elgesį. Naujas žmogus turėjo būti „išugdytas“ pagal europavyzdį. Iš daugybės pastarojo darbo aspektų šiame straipsnyje aptarsime naujos ideologinės kalbos atsiradimo socialinius psichologinius aspektus. Pagrindinė ideologinio kodo veikimo, kartu ir socialinio psichologinio tyrimo, skirto šiam objektui, problema: ar recipientai sugeba identifikuotis su abstrakčia, simboline europinių vertybių išraiška ideologemose? Abstrakcijos, simboliai ir hipostazės – tai svarbi bendrojo kultūros diskurso dalis, šio kodo žinojimas ir naudojimas įeina į sociokultūrinę žmogaus kompetenciją. Nagrinėjamo kodo adresatas yra modeliuojamas ideologemų kreipiniais, kuriais bandoma primesti suvokėjui grupinį ar tipologinį įvaizdį. Eilinis privatus gyventojas individualioje ideologemos suvokimo situacijoje nėra linkęs susitapatinti su tais siūlymais. Jo abejingumas arba distancija nuo europinių simbolių ir hipostazių yra nė kiek ne mažesnis negu nuo sovietmečio ideologemų. Identifikacijos laipsnis didėja kolektyvinio suvokimo situacijoje, kai ideologemos gali sukelti masinę reakciją.

ENGenerations of implied readers might remember the accession to the EU when our society free from the Soviet reign was suddenly flooded with Europeisation. This phenomenon includes the production of a new ideology and its implantation in the consciousness of the so-called general population. A new commission for a euro-personality emerged which would correspond to an example of the new person: the new epoch should be lived by a politically correct, tolerant citizen who organises their behaviour in a rational manner (from the European point of view). The new person would have to be “educated” by the European example. From numerous aspects of the latter work this article discusses social psychological aspects behind the emergence of the new ideological language. The main problem of the functioning of ideological code – and at the same time of social psychological research designed for this object – is: Are recipients able to identify with an abstract, symbolic expression of the European values in ideologemes? Abstraction, symbols and hypostases are an important part of the overall cultural discourse, knowledge of this code and its usage are inseparable from socio-cultural competence of an individual. The addressee of the code discussed is modelled in addresses of ideologemes intended to impose a group or typological image on the perceiver. In an individual situation of ideologeme perception a man from the street is not inclined to identify oneself with these propositions. Their indifference or distance from the European symbols and hypostases is no smaller than from the Soviet ideologemes. The degree of identification increases in a situation of collective perception when ideologemes may cause mass reaction.

Related Publications:
Adults and old people learning opportunities: case of Lithuania / Kęstutis Trakšelys. Journal of modern science. 2016, 1(28), p. 431-456.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34723
Updated:
2014-04-17 17:41:14
Metrics:
Views: 13
Export: