Tremtis kaip poetinis įvykis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tremtis kaip poetinis įvykis: recenzija
In the Journal:
Colloquia. 2012, 27, p. 153-160
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra Lauryno Katkaus monografijos „Tarp Arkadijos ir Inferno: Tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Nyliūno lyrikoje“ (2010) recenzija. Nei Nykos-Niliūno, nei tuo labiau Bobrowskio, kaip tremtinių, statusas nėra savaime aiškus. Tačiau pirmame, teoriniame, knygos skyriuje „Daugiaveidė tremtis“ Katkui daugiau ar mažiau pavyksta ir apibrėžti tremties literatūrą, ir pagrįsti pasirinktų autorių lyginimą. Abu poetus vienija karo ir tremties patirtis, tas pats kultūrinis regionas ir artimos gimimo datos, leidžiančios, bent jau formaliai, juos priskirti vienai kartai. Tačiau tikrąjį lyginimo pagrindą suteikia tai, kas eilėraščiuose išplėtota į vadinamąją tremties poetiką. Taigi svarbiausia monografijoje pati poezija ir jos interpretacija. Tyrime derinami istorinis, komparatyvistinis ir hermeneutinis poezijos tyrinėjimo aspektai. Abiejų autorių kūryba analizuojama dviem pjūviais – erdvinės teksto organizacijos ir istorinės vaizduotės – susilydančiais į panašios struktūros, bet ganėtinai skirtingus utopijų žemėlapius. Poezijos tekstų interpretacija knygoje ir preciziška, ir drauge neuždaranti vadinamosios tremties poetikos tyrinėjime. Pasirinkti monografijoje analizuoti poetai, jų literatūrinė tremties reprezentacija „panardinami“ į platų istorinį tokios reprezentacijos kontekstą – pasaulinį ir konkrečios nacionalinės (lietuvių ir vokiečių) literatūros. Prikišti autoriui būtų galima nebent šiek tiek paviršutiniškai perimtas teorijas ir dėl to kai kuriais atvejais atsiradusį tiesmuką interpretavimą.Reikšminiai žodžiai: Alfonsas Nyka-Niliūnas; Johanesas Bobrovskis; Johanesas Bobrowskis; Laurynas Katkus; Lyrika; Poezija; Tremtis; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Exile; Johanesas Bobrovskis; Johanesas Bobrowskis; Laurynas Katkus; Lyric; Poetry.

ENThe article is a review of the monograph by Laurynas Katkus “Tarp Arkadijos ir Inferno: Tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Nyliūno lyrikoje” [Between Arcadia and Inferno: Exile in Lyrics by Johannes Bobrowski and Alfonsas Nyka-Niliūnas] (2010). The status of Nyka-Niliūnas and especially Bobrowski as exiles is not crystal clear. However, in the book’s first, theoretical, chapter “Daugiaveidė tremtis” [Many Faces of Exile], Katkus more or less manages to define exile literature and substantiate the comparison of the authors selected. The both poets are united by war and exile experience, the same cultural region and close dates of birth allowing us, at least formally, to assign them to one generation. However, what is developed in poems into a so-called exile poetics provides a true basis for comparison. Consequently, poetry itself and its interpretation are of the greatest importance in the monograph. The study combines historical, comparativist and hermeneutic aspects of poetry research. Creative work by the both authors is examined in two layers, spatial textual organisation and historical imagination. Interpretation of poetic texts in the book is precise and at the same time does not close a so-called exile poetics in research. The selected poets analysed in the monograph and their literary representation of exile are “plunged” into this representation’s broad historical context, a global one and that of specific national (Lithuanian and German) literature. The author can only be criticised for a slightly superficial adoption of theories and the ensuing straightforward interpretation in some cases.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34704
Updated:
2018-12-17 13:15:35
Metrics:
Views: 33    Downloads: 21
Export: